English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS002
NázevGeografické informační systémy
Course nameGeographic Information Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Studenti se naučí zpracovávat data v digitálních technologiích.
Naučí se pracovat s GIS aplikacemi.
Získají zkušenosti s prací v GIS aplikacích v oblasti vodního hospodářství.
Naučí se generovat digitální modely terénu v různých GIS aplikacích.
Naučí se základům a historii GIS aplikací a jejich propojení.
Geografické informační systémy nabízejí nástroje a operace schopné simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky GIS, představení ArcGIS aplikací, základní práce s ArcGIS aplikacemi, WMS připojení.
 • 2. Souřadné systémy, georeferencování.
 • 3. Základní práce se vzorovými daty. Přichystání dat. Tvorba mapových výstupů (layoutu).
 • 4. Editace v ArcGIS, tvorba nových shapefilových vrstev, práce s nástroji v ArcToolbox, tvorba textu a popisků.
 • 5. Předání nových dat, na kterých pracují studenti sami, tak jak se naučily v předchozích cvičeních. Základní nastavení projektu, Tvorba mapových výstupů (layoutu).
 • 6. Tvorba DMT v prostředí ArcGIS a základní topografické a hydrologické modelování.
 • 7. a 8. Příprava dat v ArcGIS pro výpočet v programu DesQ.
 • 9. Příprava dat pro výpočet erozního smyvu.
 • 10. Příprava vstupních dat v ArcGIS pro program ATLAS.
 • 11. Práce v programu ATLAS, tvorba DMT, podélné a příčné řezy polních cest.
 • 12. Práce v programu ATLAS - pokračování, podélné a příčné řezy polních cest.
 • 13. Zápočet
Základní znalosti z oblastí Hydrologie, Úprava odtokových poměrů v povodí,Základní práce s PC,

Základní literatura předmětu

MORGAN, R.P.C. a Nearing, M.A: Handbook of Erosion Modelling, London: Wiley-Blackwell, 2011
BREWER, C A: Designed maps : a sourcebook for GIS users, vyd. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2008
SCHMIDT, J. : Application of Physically Based Models, Springer – Verlag, 2000
LONGLEY, P. a kol: Geographical information systems and science, vyd. Chichester: Wiley, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HEHL,S : GIS-gestützte modellierung und 3D-Visualisierung räumlich-funktionaler Beziehungen in der Landschaft , ETH Zürich, Institut für Orts-, vdf Hochschulverlag , 2001