English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS001
NázevVybrané statě z vodního hospodářství krajiny
Course nameSelected Chapters of Landscape Water Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Stanovení nejistot měření hydrologických dat
Přehled metod umělé inteligence, které je možno využít ve vodním hospodářství
Umělé neuronové sítě - princip, vlastnosti, simulátory, příklady aplikací
Úvod do fluviaální geomorfologie, hydromorfologické mapování toků
Zásady revitalizací drobných toků v krajině, problémy a překážky revitalizací vodních toků, dotační programy
Pedotransferové funkce, databáze HYPRES
Program HYDRUS - princip, zadávání vstupních dat, vyhodnocení výsledných dat, praktické aplikace
Základy modelování v pedologii, pedogenetické modely a modely porézní soustavy
Infiltrace
Variabilita hydropedologických veličin

Vybrané kapitoly z operativní hydrologie se zaměřením na neuronové sítě a nejistoty měření.
Vybrané kapitoly z fluviální geomorfologie, problematika revitalizací drobných vodních toků.
Vybrané kapitoly z hydropedologie a základy modelování v pedologii, vybrané kapitoly z aplikované hydrologie.

Harmonogram přednášky

 • 1. Nejistoty měřených hydrologických dat
 • 2. Metody umělé inteligence a jejich využití ve vodním hospodářství
 • 3. - 4. Umělé neuronové sítě, jejich vlastnosti a aplikace na konkrétních úlohách
 • 5. - 6. Základy fluviální geomorfologie, aplikace ve vodním hospodářství krajiny
 • 7. - 8. Revitalizace drobných vodních toků, problémy a překážky, dotační programy, modelové projekty
 • 9. Pedotransferové funkce a vznik databáze HYPRES, program HYDRUS
 • 10. - 11. Úvod do modelování v pedologii, pedogenetické modely, modely porézní soustavy
 • 12. Infiltrace, variabilita hydropedologických veličin
 • 13. Vybraná přednáška k aktuálnímu tématu z praxe

Harmonogram cvičení

 • 1. Stanovení nejistot bodových a svislicových rychlostí při hydrometrování hydrometrickou vrtulí
 • 2. - 4. Užití umělých neuronových sítí při předpovídání průměrných měsíčních průtoků
 • 5. - 8. Hydromorfologické mapování a hodnocení vodních toků
 • 9. - 12. Aplikace sofwaru HYDRUS (simulace proudění vody v půdním profilu, výtopová infiltrace, okrajové podmínky, komplexní zpracování matematického modelu)
Hydrologie, hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, pedologie a závlahy, ochrana a organizace povodí a odvodňovací stavby, rybníky, pozemkové úpravy.

Základní literatura předmětu

LANGHAMMER, Jakub: HEM Hydroekologický monitoring. Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků, MŽP ČR Praha, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KODEŠOVÁ, Radka: Modelování v pedologii, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005
Nacházel, K. - Starý, M. - Zezulák, J. a kol: Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, ACADEMIA Praha, 2004
JUST, Tomáš a kol.: Vodohospodářské revitalizace, AOPK ČR, MŽP ČR Praha, 2005

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz