English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR053
NázevBezpečnostní objekty hydrotechnických staveb
Course nameAppurtenant Safety Structures for Dams and Hydraulic Circuits

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Šulc

Obsahové informace

Předmět navazuje na získané znalosti z předmětů hydraulika, hydrologie, přehrady, jezy, využití vodní energie a inženýrské sítě. Seznámení se s navrhováním bezpečnostních objektů pro bezpečné převádění povodňových průtoků, jejichž součástí jsou přelivy, skluzy spodních výpustí, odpadní štoly a objekty pro tlumení kinetické energie proudu. Posluchač se seznámí též s hydraulickým řešením vyrovnávacích komor a eliminací účinku hydraulického rázu.
Určení N-letých průtoků v profilu hráze, návrhových průtoků, převádění povodňové vlny a její transformace prostorem nádrže. Využití bezpečnostních přelivů a spodních výpustí přehrad pro řízené převádění povodňových vln. Převádění kontrolní povodňové vlny. Navrhování bezpečnostních přelivů, skluzů, vývarů a odpadních štol pro bezpečný provoz při povodních. Navrhování sdružených objektů nízkých a poldrových hrází. Funkce a řešení vyrovnávacích komor přivaděčů hydroenergetických děl. Eliminace účinku rázu u dlouhých přivaděčů a okruhů čerpacích stanic.

Harmonogram přednášky

 • 1. Legislativa posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních – povodňové vlny, návrhové průtoky, KPV, výpočty transformací, řízení odtoku
 • 2. Bezpečnostní přelivy vzdouvacích staveb – boční, čelní, šachtové, zádržný systém
 • 3. Návrhy provozně bezpečných tvarů čelních a bočních přelivů, prostorů spadišť, skluzů
 • 4. Návrhy provozně bezpečných tvarů šachtových přelivů, režimy proudění
 • 5. Spodní výpustě vzdouvacích staveb, vybavení výpustí, manipulace, kapacitní výpočty
 • 6. Vývary, tlumení energie proudu v objektech
 • 7. Sdružené objekty nízkých hrází, poldrových hrází, balvanité skluzy,
 • 8. Odpadní štoly, obtokové štoly, proudění v nich a možnosti zkapacitnění, bezpečnost provozu
 • 9. Vyrovnávací komory – řešení pohybu hladiny, hydraulický ráz a možnosti jeho eliminace
 • 10. Pohyblivé jezové konstrukce při povodních, rozdělovací objekty na vodních tocích

Harmonogram cvičení

 • 1. – 2. Návrh tvaru bezpečnostního přelivu s daným stupněm tlakovosti
 • 3. Návrh tvaru šachtového přelivu a odpadní štoly
 • 4. – 5. Návrh vývaru obdélníkového průtočného profilu a vývaru divergentního
 • 6. - 7. Hydraulický návrh sdruženého objektu v nízké hrázi
 • 8. Hydraulický návrh spodní výpusti vzdouvací stavby
 • 9. – 10. Návrh vyrovnávací komory a doby zavírání uzávěru pro vyloučení přímého rázu v potrubí
Hydraulika, přehrady, hydrologie, úpravy toků a jezy, využití vodní energie.Základní znalosti z oblasti statistiky.

Základní literatura předmětu

STRAKA,Bohumil; PECHALOVÁ, Jana; PRACHAŘ, Oldřich: Kovové a dřevěné konstrukce - Konstrukce vodohospodářských staveb, Brno: Vysoké učení technické, 1992
TANCHEV, Ljubomir: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, Leiden: CRC Press, 2014
GABRIEL, Pavel a kol.: Jezy, Praha: SNTL, 1989
BOOR, Boris; KUNŠTÁTSKÝ, Jiří; PATOČKA, Cyril : Hydraulika pro vodohospodářské stavby, Praha: SNTL, 1968
BROŽA, Václav a kol.: Přehrady 2010, Praha: Český přehradní výbor, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LEWIN, Jack: Hydraulic Gates and Valves, London: Thomas Telford Ltd, 2009
MARRIOTT, Martin: Civil Engineering Hydraulics, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2009
 • [1] Čábelka J., Novák P.: Hydrotechnický výzkum 1. Modelový výzkum. SNTL-SVTL Praha 1964
 • [2] Doležalík V.: Podobnost a modelování v chemické technologii. SNTL, Praha 1959
 • [3] Hálek V.: Hydrotechnický výzkum 3, Metody analogií v hydraulice Praha SNTL 1965
 • [4] Kolář V. a kol.: Hydraulika, Technický průvodce 5, SNTL Praha 1966
 • [5] Kratochvil S.: Hydrotechnický výzkum 2, SNTL Praha 1965
 • [6] Čábelka J., Gabriel P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice [1]. Výzkum na hydraulických modelech a ve skutečnosti. Academia Praha 1987
 • [7] Kolář V., Patočka C., Bém J.: Hydraulika, SNTL-ALFA Praha 1983

WWW stránka předmětu

lvv.cz