English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR005
NázevMatematické modelování ve vodním hospodářství
Course nameMathematical Modeling in Water Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Jandora

Obsahové informace

Výsledkem výuky předmětu je schopnost posluchače řešit problematiku matematického modelování ve vodním hospodářství. Po absolvování předmětu je posluchač schopen:
- vysvětlit základní pojmy matematického modelování
- popsat základní rovnice proudění vody – Navier-Stokesovy rovnice
- vysvětlit problematiku Reynoldsových rovnic a turbulentního modelování
- řešit úlohy proudění vody v 1D, 2D a 3D pomocí analytických a numerických metod
Obecné zásady tvorby matematických modelů.
Modelování proudění vody v objektech vodohospodářských staveb.
Modelování proudění vody v síti vodních toků a inundačním území.
Spolehlivost VH staveb.

Harmonogram přednášky

  • 1.–2. Úvod do problematiky matematického modelování. Základní rovnice mechaniky tekutin.
  • 3.–5. Modelování turbulentního proudění.
  • 6.–7. Úlohy proudění vody s volnou hladinou (vodní toky 1D, 2D, stokové sítě - cíle, data, modely).
  • 8. Spolehlivost VH staveb (data, modely).
  • 9–10. Analytická a numerická řešení.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod do problematiky matematického modelování. Seznámení se s programy.
  • 2.-5. Modelování proudění ideální kapaliny a laminárního proudění.
  • 6.–9. Modelování turbuletního proudění.
  • 10. Prezentace výsledků modelování.
Matematika, hydraulika, hydrologie, mechanika zemin.

Základní literatura předmětu

WILCOX, David C.: Turbulence Modeling for CFD, DCW Industries, Inc., 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CHUNG, T.J.: Computational Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2002
BEAR, Jacob a VERRUIJT, Arnold: Modelling Groundwater Flow and Pollution, Amsterdam: Elsevier, 1987
ŘÍHA, Jaromír et al.: Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevů, PC-DIR: Brno, 1997
HAVLÍK, Vladimír: Matematické modelování neustáleného proudění, Praha: ČVUT , 1992