English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR003
NázevVybrané statě z hydrotechniky
Course nameSelected Chapters of Hydrotechnics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJaromír Říha

Obsahové informace

Výsledkem je hlubší znalost ve vybraných probémech hydrotechnických staveb, které navazují na informace z bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.
Návrh a posouzení bezpečnosti a stability jezů, přehrad a objektů souvisejících s využitím vodní energie.
Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt.
Konstrukce jezových uzávěrů.
Návrhové parametry turbín vodních elektráren pracujících v různých režimech provozu.
Hydraulické řešení a výzkum jednotlivých zařízení VE a vodních cest.
Zatížení, výpočet lokální a celkové bezpečnosti objektů.
Nová konstrukční řešení, rekonstrukce, modernizace a intenzifikace využití objektů hydrotechnických staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1.-3. Posouzení stability vzdouvacích objektů, hrází a jejich podloží
 • 4.-6. Stanovení návrhových parametrů turbín vodních elektráren. Hydraulický výzkum a řešení jednotlivých funkčních prvků VE
 • 7.-8. Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt.
 • 9.-10. Návrh a výpočet hradících konstrukcí pohyblivých jezů
 • 11. Environmentální projekt stavby, souvislosti a návaznosti návrhu na přírodní podmínky - legislativa. Nové programové produkty pro návrh hydrotechnických staveb.
 • 12. Norné stěny pro zachycování ropných derivátů na hladině a měření průtoků a proteklých objemů na vodních tocích a kanalizacích.
 • 13. Vodohospodářská rizika, jejich stanovení a hodnocení, dopad na technické řešení a ekonomiku stavby.

Harmonogram cvičení

 • 1. Stabilizace říčních koryt, podklady pro návrh balvanitého skluzu
 • 2. Návrh balvanitého skluzu pro konkrétní lokalitu, výpočet
 • 3. Dokončení výpočtů návrhu balvanitého skluzu, zpracování podélného řezu
 • 4. Výběh a výška větrových vln, převýšení koruny hráze
 • 5. Betonové přehrady - celková stabilita
 • 6. Sypané přehrady - celková stabilita
 • 7. Sypané přehrady - porušení hráze přelitím
 • 8. Teoretické základy pro podrobné hydraulické řešení spodních výpustí
 • 9. Stanovení Q/H charakteristiky spodní výpusti přehrady, vykreslení průběhu čáry energie a tlaku, stanovení minimálního ponoru vtoku
 • 10. Stanovení zvedací síly na revizní tabulový uzávěr vtokového objektu štoly spodní výpusti
 • 11. Návrh hradicí konstrukce pohyblivého jezu
 • 12. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu přes pevný práh
 • 13. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu při manipulaci s navrženými jezovými uzávěry
Předměty zaměření vodní stavby oboru vodní hospodářství a vodní stavby - hydraulika,hydrologie, zakládání staveb, mechanika zemin, hydrotechnické stavby, provádění staveb,

Základní literatura předmětu

V. Broža, J. Kratochvíl, P. Peter, L. Votruba: Přehrady, SNTL/ALFA, 1987
ŠTOLL, Č, KRATOCHVIL, S., HOLATA, M.: Využití vodní energie, SNTL/ALFA, 1977
GRAF, W.H.: Hydraulics of sediment transport, Water Resources Publications, 1998
 • Praktické aplikace probíhají ve výpočetních laboratořích s využitím nejnovějších softwarových produktů.