English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO059
NázevKovové mosty 2 (KON)
Course nameMetal Bridges 2 (KON)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Student získá souhrnné znalosti o základních principech a zásadách navrhování a realizace ocelových a ocelobetonových mostů složitějších konstrukčních a statických systémů - spřažené mosty, komorové mosty, obloukové a rámové mosty, mosty šikmé a půdorysně zakřivené, visuté a zavěšené mosty, zvláštní mosty. Zvládne podrobný statický a konstrukční návrh spřaženého ocelobetonového mostu. Bude schopen provést orientační statický návrh a konstrukční řešení komorového mostu a aplikovat základní principy statického a konstrukčního řešení mostů šikmých a půdorysně zakřivených. Zvládne principy statického působení a standardní metody statického návrhu i konstrukční řešení obloukových mostů. Dokáže provést orientační návrh ocelových a ocelobetonových mostních podpěr. Seznámí se se základními principy statického působení a konstrukčního řešení mostů visutých a zavěšených. Seznámí se s obecnými základními postupy montáže ocelových a ocelobetonových mostů a dokáže je principiálně aplikovat na konkrétní případ.
Spřažené ocelobetonové mosty - principy statického působení, zatížení spřažených ocelobetonových mostů, základní zásady statického návrhu a konstrukčního řešení, pružné a plastické působení, krátkodobé dlouhodobé účinky, vliv způsobu montáže.
Komorové mosty - principy statického působení, základní zásady a specifika statického a konstrukčního řešení.
Obloukové mosty a mosty rámové - typy mostů podle statického a konstrukčního řešení, principy statického působení, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - principy statického působení, základní zásady a specifika statického a konstrukčního řešení.
Visuté a zavěšené mosty - obecné principy statického působení, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Zvláštní mosty - mosty dočasné, rozebíratelné, pohyblivé, plovoucí (informativní přehled).
Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Výroba a montáž kovových mostů - základní montážní postupy, prostředky, zatížení.
Kovové mosty v praxi - příklady realizovaných mostních objektů, praktické aspekty návrhu kovových mostů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (zásady statického řešení a navrhování), vliv způsobu montáže, krátkodobé a dlouhodobé účinky.
 • 2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení (zásady statického řešení a navrhování).
 • 3. Spřažené ocelobetonové mosty - prostředky spřažení (typy, konstrukční řešení, zásady navrhování).
 • 4. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
 • 5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
 • 6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
 • 7. Šikmé mosty - zásady konstrukčního řešení, zásady statického návrhu.
 • 8. Mosty půdorysně zakřivené - zásady konstrukčního řešení, principy statického návrhu.
 • 9. Visuté a zavěšené mosty - zásady konstrukčního uspořádání, materiál a řešení konstrukčních prvků.
 • 10. Visuté a zavěšené mosty - principy statického návrhu.
 • 11. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
 • 12. Zvláštní mosty - dočasné mosty, mostní provizoria, pohyblivé mosty, plovoucí mosty (základní informace).
 • 13. Výroba a montáž kovových mostních konstrukcí, příklady realizovaných kovových mostů, praktické aspekty návrhu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování.
 • 2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými nebo obloukovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání).
 • 3.-5. Statické a konstrukční řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání).
 • 6.-9. Statické a konstrukční řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání).
 • 10.-11. Statické a konstrukční řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání).
 • 12.-13. Zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.
Navrhování prvků, dílců a spojů kovových konstrukcí. Kovové mosty - plnostěnné a příhradové trámové mosty. Navrhování prvků a dílců betonových konstrukcí. Statické řešení příhradových konstrukcí a oblouků včetně příčinkových čar. Základy statického řešení visutých a zavěšených konstrukcí. Základy stavební dynamiky.
Literatura není u předmětu zadána