English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO058
NázevNavrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru
Course nameFire Design of Metal and Timber Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Student získá znalosti o obecných principech a zásadách navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Bude schopen stanovit požární zatížení a vlastnosti materiálů (oceli, betonu, dřeva) za zvýšené teploty při požáru. Dále bude schopen navrhnout ocelové, ocelobetonové a dřevěné konstrukční prvky na účinky požáru, tj. stanovit jejich požární odolnost a posoudit požární spolehlivost prvků. Tyto znalosti a dovednosti bude schopen aplikovat při návrhu konstrukčních prvků z uvedených materiálů při namáhání tahem, tlakem a ohybem. Rovněž bude schopen provést návrh a posouzení vybraných typů spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru.
Požární bezpečnost - principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti.
Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - ocel při požáru, požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků a dílců namáhaných tahem, tlakem, ohybem.
Navrhování ocelobetonových konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - beton při požáru, požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců namáhaných tlakem a ohybem.
Navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - dřevo při požáru, požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků a dílců namáhaných tlakem a ohybem, spoje dřevěných konstrukcí při požáru.

Harmonogram přednášky

 • 1. Požární bezpečnost - principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti.
 • 2. Ocel při požáru - vlastnosti oceli při vysokých teplotách, základní principy působení ocelových konstrukcí při požáru.
 • 3. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tahem.
 • 4. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tlakem.
 • 5. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných ohybem.
 • 6. Beton při požáru - vlastnosti betonu při vysokých teplotách, základní principy působení ocelobetonových konstrukcí při požáru.
 • 7. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem.
 • 8. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup otevřeného průřezu zcela a částečně obetonovaný.
 • 9. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných ohybem - spřažený nosník.
 • 10. Dřevo při požáru - vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva při vysokých teplotách, základní principy působení dřevěných konstrukcí při požáru.
 • 11. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných tlakem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
 • 12. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných ohybem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
 • 13. Požární odolnost a spolehlivost spojů dřevěných konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Požární bezpečnost - výpočet požárního zatížení.
 • 2. Stanovení vlastností oceli při požáru, chování ocelových konstrukčních prvků při požáru.
 • 3. Návrh a posouzení taženého ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru.
 • 4. Návrh a posouzení tlačeného ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru.
 • 5. Návrh a posouzení ohýbaného ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru.
 • 6. Stanovení vlastností betonu při požáru, chování ocelobetonových konstrukčních prvků při požáru.
 • 7. Návrh a posouzení ocelobetonového sloupu na účinky požáru - uzavřený průřez vyplněný betonem.
 • 8. Návrh a posouzení ocelobetonového sloupu na účinky požáru - obetonovaný otevřený průřez.
 • 9. Návrh a posouzení ocelobetonového nosníku na účinky požáru - spřažený nosník.
 • 10. Stanovení vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru, chování dřevěných konstrukčních prvků při požáru.
 • 11. Návrh a posouzení dřevěného sloupu na účinky požáru - průřez z rostlého dřeva.
 • 12. Návrh a posouzení dřevěného nosníku na účinky požáru - průřez z lamelového dřeva.
 • 13. Nívrh a posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru - dva vybrané typy spojů.
Navrhování a posuzování prvků a dílců ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí pozemních staveb.

Základní literatura předmětu

WALD, František a BENEŠ, M. : Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru podle Eurokódů, Praha: ČKAIT, 2002
WALD, František: Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem, , 0
WALD, František a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Praha: ČVUT, 2004
FRANSSEN, Jean-Marc and REAL, Paulo Vila: Fire Design of Steel Structures, ECCS | Ernst & Sohn , 2014
: Fire Design of Composite Structures, London: John Wiley and Sons, 0
BUCHANAN, Andrew H.: Structural Design for Fire Safety, Wiley and sohn, 2015