English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO003
NázevKovové mosty 2 (DST)
Course nameMetal Bridges 2 (DST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Student získá souhrnné znalosti o základních principech a zásadách navrhování a realizace ocelových a ocelobetonových mostů složitějších konstrukčních a statických systémů - spřažené mosty, komorové mosty, obloukové a rámové mosty, mosty šikmé a půdorysně zakřivené, visuté a zavěšené mosty, zvláštní mosty. Zvládne orientační statický a konstrukční návrh spřaženého ocelobetonového mostu. Seznámí se s obecnými zásadami návrhu komorových mostů a mostů šikmých a půdorysně zakřivených. Získá znalosti o principech statického působení a standardních metodách návrhu obloukových mostů a ocelových a ocelobetonových mostních podpěr. Seznámí se se základními principy působení a konstrukčního řešení mostů visutých a zavěšených. Seznámí se s obecnými základními postupy montáže ocelových a ocelobetonových mostů.
Spřažené ocelobetonové mosty - základní zásady statického návrhu a konstrukčního řešení.
Komorové mosty - základní zásady navrhování, zvláštnosti komorových mostů.
Obloukové mosty a mosty rámové - typy obloukových a rámových mostů, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování, zvláštnosti půdorysně zakřivených a šikmých mostů.
Visuté a zavěšené mosty - obecné principy statického působení, základní zásady navrhování.
Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Výroba a montáž kovových mostů - základní montážní postupy.
Kovové mosty v praxi - příklady realizovaných mostních objektů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování).
 • 2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování).
 • 3. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
 • 4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování.
 • 5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
 • 6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
 • 7. Visuté mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
 • 8. Zavěšené mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
 • 9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
 • 10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování.
 • 2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání).
 • 3.-5. Statické řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání).
 • 6.-9. Statické řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání).
 • 10.-11. Statické řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání).
 • 12.-13. Konstrukční řešení vybraných prvků nebo detailů mostu, zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.
Navrhování prvků, dílců a spojů ocelových konstrukcí. Kovové mosty - plnostěnné a příhradové trámové mosty. Navrhování prvků a dílců betonových konstrukcí. Statické řešení příhradových konstrukcí a oblouků včetně příčinkových čar. Základy statického řešení visutých a zavěšených konstrukcí.

Základní literatura předmětu

FALTUS, František: Ocelové mosty příhradové, obloukové a visuté , Academia Praha, 1971
PECHAR, Jiří, BUREŠ, Jiří a SCHINDLER, Antonín : Kovové mosty, SNTL Alfa, Praha, 1990
KVOČÁK, Vincent a VIČAN, Josef: Navrhovanie oceľových mostov podľa európských noriem, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013
ČAMBULA, Jaroslav a kol.: Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů, Praha, Informační centrum ČKAIT, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JOHNSON, R.P. and BUCKBY, R.J. : Composite Structures of Steel and Concrete - Vol. 2.: Bridges, COLLINS London, 1990
SCI - The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP - European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000
Troitsky, M. S.: Planning and Design of Bridges, London: John Willey and Sons, 1994
PECHAL, Antonín: Mosty - Bridges, Brno: Antonín Pechal, 2009