English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL063
NázevBetonové mosty 2 (KON)
Course nameConcrete bridges 2 (KON)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantJiří Stráský

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
Znalosti o základních způsobech návrhu předpínacích kabelů a jejich trasování.
Znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
Základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů.
Základní znalosti o návrhu mostů v některých speciálních podmínkách.
Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování a analýza mostních konstrukcí. Typické konstrukce pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a na posuvné skruži, letmo betonovaných, vysouvaných, prefabrikovaných, segmentových a obloukových.
Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
Mosty navrhované na poddolovaném území a v seizmických oblastech.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí.
 • 2. Modelování mostních konstrukcí.
 • 3. Analýza deskových a trámových mostů.
 • 4. Analýza komorových mostů.
 • 5. Metoda náhradního roštu.
 • 6. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
 • 7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
 • 8. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
 • 9. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
 • 10. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
 • 11. Visuté a zavěšené mosty.
 • 12. Lávky pro pěší.
 • 13. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Harmonogram cvičení

 • 1. Účinky předpětí na mostní konstrukce. Spojitý trámový komorový most - návrh, schéma podélného a příčného řezu, zatížení, statický model, statické řešení v podélném směru – stálé zatížení.
 • 2. Návrh předpínací výztuže, účinky předpětí.
 • 3. Statické řešení v podélném směru – proměnné zatížení, kombinace vnitřních sil.
 • 4. Mezní stavy použitelnosti – omezení napětí a trhlin. Korekce.
 • 5. Mezní stavy únosnosti – ohyb. Výkres předpínací výztuže.
 • 6. Mezní stavy únosnosti – posouvající síla a kroucení.
 • 7. Návrh smykové výztuže.
 • 8. Návrh výztuže v příčném směru.
 • 9. Korekce.
 • 10. Návrh a posouzení příčníku.
 • 11. Výkres betonářské výztuže, technická zpráva, kompletace.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektu, zápočet.
navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton, navrhování jednoduchých betonových mostů

Základní literatura předmětu

MENN, Christian: Prestressed Concrete Bridges, Birkhäuser Verlag, 1991
STRÁSKÝ, Jiří: Betonové mosty, Praha: ČSSI, 2001
HOLST, Ralph a HOLST, Karl, Heinz: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton, Berlin: Ernst und Sohn, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JANDA, Lubor, KLEISNER, Zdeněk a ZVARA, Jozef: Betonové mosty, Praha: SNTL, 1988
LIEBENBERG, A. C: Concrete Bridges. Design and Construction, New York: John Wiley and Sons, 1992
ŠAFÁŘ, Roman: Betonové mosty 2. Přednášky, Praha: ČVUT, 2014