English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL058
NázevStatika při rekonstrukcích (E)
Course nameStatic at Reconstructions (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalosti o statickém přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů.
Znalosti rozdělení poruch a vad.
Znalosti o používání diagnostických metod poruch a vad.
Schopnost zpracovávat statické výpočty rekonstruovaných objektů.
Schopnost zpracovávat výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.
Definice a provádění statického průzkumu objektu a statických expertiz. Diagnostický průzkum betonových a zděných konstrukcí. Zatížitelnost betonových a zděných konstrukcí. Zatěžovací zkoušky.
Zhodnocení možností úprav objektu pro zlepšení jeho stavu nebo pro jeho nový účel. Modelování nového a původního statického schématu. Posouzení nosné konstrukce a jejích dílčích prvků. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích. Nezbytnost respektování statických podmínek při rekonstrukcích.
Způsoby a statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží.

Harmonogram přednášky

 • 1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu.
 • 2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí.
 • 3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
 • 4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování.
 • 5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí.
 • 6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí.
 • 7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
 • 8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
 • 9. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu.
 • 10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím oceli a dřeva.
 • 11. Rekonstrukce základů.
 • 12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
 • 13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Harmonogram cvičení

 • 1.- 2. Vypracování pasportu reálného objektu.
 • 3.- 4. Zesílení dřevěného stropu spřaženou železobetonovou deskou.
 • 5.- 6. Zesílení železobetonového trámového stropu pomocí válcovaných nosníků.
 • 7.- 8. Zesílení zděného pilíře.
 • 9.- 10. Ideový návrh rekonstrukce reálného objektu.
 • 11. Zápočtový test.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektu. Zápočet.
stavební mechanika, betonové a zděné konstrukce, základy předpjatého betonu

Základní literatura předmětu

KLUSÁČEK, Ladislav a BAŽANT, Zdeněk: Statika při rekonstrukcích objektů, Brno: VUT, 2010
WITZANY, Jiří: Poruchy a rekonstrukce staveb I a II, Praha: ČVUT, 1995
RYBICKI, Rudolf: Schäden und Mängel an Baukonstruktionen, Düsseldorf: Werner-Verlag, 1974

Doporučená literatura ke studiu předmětu

WITZANY, Jiří: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, Praha: ČKAIT, 1999
TOMICA, Vladimír, SOKOLÍK, Andrej a ZEMKO, Štefan: Údržba a rekonštrukcia mostov, Bratislava: ALFA, 1992