English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL051
NázevStatika při rekonstrukcích (K)
Course nameStatic at Reconstructions (K)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalosti o statickém přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů.
Znalosti rozdělení poruch a vad.
Znalosti o používání diagnostických metod poruch a vad.
Schopnost zpracovávat statické výpočty rekonstruovaných objektů.
Schopnost zpracovávat výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.
Definice a provádění statického průzkumu objektu a statických expertiz. Diagnostický průzkum betonových a zděných konstrukcí a mostů. Zatížitelnost betonových a zděných konstrukcí a mostů. Zatěžovací zkoušky. Zhodnocení možností úprav objektu pro zlepšení jeho stavu nebo pro jeho nový účel. Modelování nového a původního statického schématu. Posouzení nosné konstrukce a jejích dílčích prvků. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích. Nezbytnost respektování statických podmínek při rekonstrukcích. Způsoby a statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí a mostů. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží.

Harmonogram přednášky

 • 1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí a mostů.
 • 2. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí a mostů. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
 • 3. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování betonových konstrukcí a mostů.
 • 4. Způsoby zesilování zděných konstrukcí a mostů.
 • 5. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
 • 6. Zesilování mostů předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
 • 7. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva.
 • 8. Rekonstrukce základů.
 • 9. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
 • 10. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zatížitelnost mostu: Stanovení zatížení dle dříve platných norem, modely vozidel.
 • 2. Stanovení dimenzí mostovky včetně její výztuže.
 • 3.- 4. Stanovení zatížitelnosti mostní konstrukce.
 • 5. Zesilování mostních objektů: Zesilování mostovky nadbetonováním (spřažením) mostní desky.
 • 6. Korekce.
 • 7. Zesilování mostovky lepenou výztuží.
 • 8. Zesilování mostovky volnou předpínací výztuží - vytvoření kabelových kanálků, vytvoření sedla, kotvy a statické působení.
 • 9. Poruchy, modelování a zesilování kleneb.
 • 10. Odevzdání projektu. Zápočet.
stavební mechanika, betonové a zděné konstrukce a mosty, předpjatý beton

Základní literatura předmětu

KLUSÁČEK, Ladislav a BAŽANT, Zdeněk: Statika při rekonstrukcích objektů, Brno: VUT, 2010
RYALL, Michael J: Bridge Management, Amsterdam: Elsevier Ltd., 2009
TOMICA, Vladimír, SOKOLÍK, Andrej a ZEMKO, Štefan: Údržba a rekonštrukcia mostov, Bratislava: ALFA, 1992

Doporučená literatura ke studiu předmětu

WITZANY, Jiří: Poruchy a rekonstrukce staveb I a II, Praha: ČVUT, 1995
VANĚK, Tomáš: Rekonstrukce staveb, Praha: SNTL/ALFA, 1985
RYBICKI, Rudolf: Schäden und Mängel an Baukonstruktionen, Düsseldorf: Werner-Verlag, 1974