English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCL003
NázevBetonové mosty 2 (DST)
Course nameConcrete bridges 2 (DST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantJiří Stráský

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
Znalosti o základních způsobech návrhu předpínacích kabelů a jejich trasování.
Znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
Základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů.
Základní znalosti o návrhu mostů v některých speciálních podmínkách.
Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování a analýza mostních konstrukcí. Typické konstrukce pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a na posuvné skruži, letmo betonovaných, vysouvaných, prefabrikovaných, segmentových a obloukových.
Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
Mosty navrhované na poddolovaném území a v seizmických oblastech.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování mostních konstrukcí.
 • 2. Analýza deskových a trámových mostů.
 • 3. Analýza komorových mostů. Metoda náhradního roštu.
 • 4. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
 • 5. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
 • 6. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
 • 7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
 • 8. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
 • 9. Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
 • 10. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Harmonogram cvičení

 • 1. Spojitý trámový most: dopravní řešení, návrh konstrukce.
 • 2. Schematické výkresy (situace, podélný a příčný řez), statický model.
 • 3. Zatížení, použité materiály, spolupůsobící šířka, geometrické charakteristiky.
 • 4. Statické řešení v podélném směru – účinky zatížení.
 • 5. Návrh předpínací výztuže v rozhodujících průřezech.
 • 6. Návrh kabelových drah, účinky předpětí, schéma předpínací výztuže.
 • 7. Korekce.
 • 8. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí a trhlin.
 • 9. Kompletace. Závěrečná korekce.
 • 10. Odevzdání projektu. Zápočet.
navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton, navrhování jednoduchých betonových mostů

Základní literatura předmětu

STRÁSKÝ, Jiří: Betonové mosty, Praha: ČSSI, 2001
MENN, Christian: Prestressed Concrete Bridges, Birkhäuser Verlag, 1991

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LIEBENBERG, A. C: Concrete Bridges. Design and Construction, New York: John Wiley and Sons, 1992
HOLST, Ralph a HOLST, Karl, Heinz: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton, Berlin: Ernst und Sohn, 2013
JANDA, Lubor, KLEISNER, Zdeněk a ZVARA, Jozef: Betonové mosty, Praha: SNTL, 1988
ŠAFÁŘ, Roman: Betonové mosty 2. Přednášky, Praha: ČVUT, 2014