English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ055
NázevŽivotnost stavebních materiálů
Course nameLife Cycles of Building Materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRostislav Drochytka

Obsahové informace

V rámci předmětu jsou studenti velmi podrobně seznamováni s problematikou týkající se trvanlivosti stavebních materiálů. Pozornost je zaměřena na principy degradačních procesů vyvolaných různými typy korozních prostředí (kapaliny, plyny, pevná fáze), možnostmi ochrany stavebních konstrukcí atd. Absolvent kurzu je schopen například:
♦ Detailně popsat degradační principy u jednotlivých typů stavebních hmot (beton, omítky, výztuž, plasty atd.).
♦ Analyzovat rizika, kterým je konstrukce vystavena v konkrétních podmínkách exploatace.
♦ Podrobně pospat metodické přístupy k trvanlivostním zkouškám stavebních hmot a aplikovat je v praxi.
♦ Optimalizovat materiálovou skladbu konstrukce pro konkrétní podmínky exploatace.
♦ Navrhnout a aplikovat způsoby ochrany stavebních konstrukcí v konkrétních podmínkách.
♦ Popsat diagnostické metody používané při hodnocení stavu stavebních konstrukcí.
♦ Objektivním způsobem posoudit stav resp. míru degradace materiálu.
♦ Seznámení s problematikou životnosti stavebních materiálů, a to zejména na příkladech konstrukcí exponovaných v agresivních prostředích. Vymezení základních pojmů v oblasti životnosti stavebních hmot. Popis principů degradace v současnosti nejběžněji používaných stavebních materiálů (železobeton, keramika, dřevo, kovy) jak fyzikálně mechanickými, tak fyzikálně chemickými vlivy. Problematika ochrany stavebních materiálů vůči účinkům vlivů z vnějšího prostředí. Problematika predikce životnosti stavebních materiálů v konkrétních podmínkách expozice.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vymezení základních pojmů v oboru životnosti stavebních materiálů (rozdělení na vlivy fyz. mechanické a vlivy fyzikálně chemické).
 • 2. Vlivy fyzikálně mechanické - Účinky vlhkosti. Účinky mrazu. Účinky zatížení atd.
 • 3. Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (plynní prostředí).
 • 4. Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (kapalná prostředí).
 • 5.- 7. Mechanismy rozpadu betonu a koroze výztuže ( koroze kovových vložek v betonu, vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí, působení agresivních chemikálií, rozpad působením mrazu, karbonatace, sulfatace, vápenaté rozpínání, hořečnaté rozpínání, alkalické reakce kameniva, napadení sírany aj.).
 • 8. Základní principy ochrany stavebních materiálů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Vymezení základních pojmů v oblasti testování trvanlivosti stavebních hmot.
 • 2. Příprava zkušebních těles pro testování korozní odolnosti cementových kompozitů, výroba agresivních roztoků.
 • 3. Příprava zkušebních těles pro testování základních trvanlivostních parametrů betonu (mrazuvzdornost, vodotěsnost atd.).
 • 4. Realizace trvanlivostech zkoušek, vyhodnocení výsledků.
 • 5. Úvod do problematiky fyzikálně chemických analýz při hodnocení stavu stavebních materiálů.
 • 6. Praktická aplikace fyzikálně chemických analýz při hodnocení materiálu exponované v konkrétních podmínkách.
 • 7. Laboratorní ověřování účinnosti sekundárních ochran.
 • 8. Zápočtový test, udělování zápočtu.
♦ Znalosti z obecné a fyzikální chemie. Základní znalosti v oboru fyziky aplikované ve stavebnictví. Základy chemie z oboru struktury silikátů.

Základní literatura předmětu

MATOUŠEK, M., DROCHYTKA, R.: Atmosférická koroze betonů, IKAS, 1998
EMMONS, P., H., DROCHYTKA, R., JEŘÁBEK, Z.: Sanace a údržba betonu v ilustracích., Akademické nakladatelství CERM, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Peter H. Emmons, Brandon W. Emmons: Concrete repair and maintenance illustrated: problem analysis, repair strategy, techniques, R.S. Means Co, 1993