English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ015
NázevTechnologie sanace
Course nameTechnology of Rehabilitation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJiří Bydžovský

Obsahové informace

Absolvováním předmětu studenti získají nové poznatky o metodách sanace železobetonových konstrukcí. Získají znalosti o metodách průzkumu konstrukcí, o stanovení mechanických i fyzikálně chemických vlastnostech zabudovaných materiálů. Dále se seznámí s jednotlivými kroky sanace a také souběžně prováděnými kontrolními zkouškami.
Další částí předmětu jsou poznatky o sanaci zděných konstrukcí, kde absolvent získá informace o příčinách poruch a možnostech jejich sanace. Poslední součástí předmětu je sanace dřeva.
Metody stavebně technických průzkumů železobetonových konstrukcí.
Sanace betonů a železobetonů v konstrukcích: Vliv technologie na trvanlivost betonů. Úprava povrchu před aplikací sanačních hmot. Sanační materiály - druhy, rozdělení, stříkané malty a betony. Povrchové úpravy - druhy, vlastnosti, použití. Injektáže. Kontrola kvality sanace betonů a železobetonů.
Sanace vlhkého zdiva (cihelné, smíšené, kámen): Základní pojmy. Chemizmus vlhkého zdiva, biologické vlivy. Porozita materiálů, vliv vnějšího prostředí. Voda působící na objekty. Zjišťování vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody odsolování zdiva. Metody zamezující působení vody. Izolační hmoty.
Sanace dřeva: Druhy napadení dřevní hmoty. Struktura zdegradovaného dřeva. Zjištění druhu napadení. Technologie sanace - mechanické, chemické. Protipožární ochrana dřeva.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do předmětu. Základní pojmy v oblasti sanace železobetonu.
 • 2.Diagnostika – typy průzkumů, rozsahy, členění a metodiky zkoušek.
 • 3.Strategie sanace betonu – kritéria pro výběr vhodných materiálů a technologií.
 • 4.Obsah technologického předpisu sanace.
 • 5.Metodiky předúpravy betonu a výztuže.
 • 6. + 7. Správkové hmoty pro reprofilaci betonu, materiálové báze, vlastnosti, metody aplikace.
 • 8.Kontrolní zkoušky, metodiky, četnosti.
 • 9.Biologie vlhkého zdiva, odpar vody ze zdiva, kapilární vzlínavost
 • 10.Základní pojmy. Chemizmus vlhkého zdiva, biologické vlivy. Porozita materiálů, vliv vnějšího prostředí. Metody zjišťování vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
 • 11.Voda působící na objekty. Průzkum vlhkých staveb.
 • 12.Metody odsolování zdiva. Metody sanace vlhkosti – mechanické, chemické. Sanační omítky. Izolační materiály.
 • 13.Druh napadení dřevní hmoty, struktura zdegradovaného dřeva, zjištění druhu napadení, technologie sanace dřeva.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu,
 • 2. Testování podkladních betonů. Shrnutí základních zkoušek fyzikálně mechanických vlastností betonu v kontextu jeho sanace,
 • 3. Metody používané při stavebně technických průzkumech železobetonových konstrukcí. Videoprezentace, praktická ukázka akustického trasování, odtrhové zkoušky atd.,
 • 4. Laboratorní testování významu polymerní disperze v polymecementových kompozitech,
 • 5. Zadání podkladů a vypracování stavebně technického průzkumu konkrétní železobetonové konstrukce,
 • 6. Laboratorní testování komerčně vyráběných správkových malt. Porovnání vlastností (jak čerstvých, tak ztvrdlých) malt od renomovaných výrobců. Porovnání s požadavky norem,
 • 7. Zadání podkladů a vypracování návrhu postupu sanace konkrétní železobetonové konstrukce,
 • 8. Exkurze na konstrukci sanovanou některou z inovativních technologií, praktická ukázka sanace „in situ“,
 • 9. Laboratorní testování salinity zdiva. Praktické seznámení s metodami používanými pro určení přítomností solí (sírany, chloridy atd.) v cihelném zdivu,
 • 10. Laboratorní testování sanačních omítek. Porovnání zjištěných hodnot s údaji deklarovanými výrobci omítek, vymezení použitelnosti sanačních omítek,
 • 11. Praktické ukázky možnosti sanací vlhkého zdiva se zaměřením na problematiku injektáží,
 • 12. Laboratorní testování různých typů sekundárních ochran (impregnace, nátěry atd.),
 • 13. Zápočtový test, udělení zápočtu.
Výroba a vlastnosti maltovin (zejména cementy); druhy a vlastnosti polymerních materiálů; složení a výroba betonu, jeho zkoušení v čerstvém i ztvrdlém stavu; laboratorní metody pro zkoušení vlastností stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

Drochytka, R.; Dohnálek, J.; Bydžovský, J.; Pumpr, V.; Dufka, A.; Dohnálek, P.: Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

W Glenn Smoak: Guide to Concrete Repair, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012
Michael G. Grantham: Concrete Repair: A Practical Guide, CRC Press, 2011
Michael Raupach, Till Büttner: Concrete Repair to EN 1504: Diagnosis, Design, Principles and Practice, CRC Press, 2014
R.T.L. Allen, S.C. Edwards, D.N. Shaw: Repair of Concrete Structures, CRC Press, 1993
Peter H. Emmons : Concrete Repair and Maintenance Illustrated: Problem Analysis; Repair Strategy; Techniques, RSMeans, 1992
Matoušek, M., Drochytka, R: Atmosférická koroze betonů, IKAS Praha, 1998