English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ011
NázevOptimalizace užití stavebních látek
Course nameOptimization of Building Materials Use

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantStanislav Šťastník

Obsahové informace

Absolvováním tohoto odborného předmětu získají studenti schopnost samostatného posouzení užitných vlastností stavební konstrukce použitím prostředků multikriteriální optimalizace. Současně se seznámí s kritérii důležitými při rozhodování jejich použitelnosti pro zamýšlenou aplikaci. V tomto procesu jsou aplikovány všechna kritéria současně používaná při výrobkové certifikaci. Zejména jde o kritérium mechanické pevnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny a zdravotní nezávadnosti prostředí, bezpečnosti při užívání, ochraně proti hluku, úspoře energie a používání tepelných izolací a vlivu těchto staviv na životní prostředí. Komplexní posouzení se vztahuje k vyhodnocení optimální varianty použití staviva pro danou aplikaci.
Multikriteriální rozhodovací proces, obchodně technické služby výrobců stavebních hmot. Požadavky na materiály pro svislé konstrukce, technologická kriteria a optimální stav. Materiály pro stěny. Horizontální konstrukce: technické požadavky na materiály, materiálové varianty a jejich kriteriální analýza. Střechy: funkční způsobilost a materiálové varianty střešní krytiny. Rozdělení, účel a kritéria povrchových úprav a optimalizace materiálových variant. Materiály pro vnější odvodnění,betonová dlažba. Dynamická kalkulace hromadné výroby materiálů, energetická náročnost. Hodnocení stavebních látek na životní prostředí, řešení odpadového hospodářství a recycling. Účinky radonu a opatření na snížení aktivity v objektu.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má zčásti výpočtový charakter.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky optimalizace užití stavebních výrobků
 • 2. Problematika kontroly jakosti a popis obecných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí
 • 3. Proces optimalizace - Výpočtový model
 • 4. Požadované technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, Technická normalizace, Trvanlivost stavebních materiálů - obecné zásady
 • 5. Vertikální stavební konstrukce
 • 6. Horizontální stavební konstrukce
 • 7. Střešní konstrukce
 • 8. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí
 • 9. Výrobky pro vnější plochy a vnější odvodnění
 • 10.Životní prostředí, problematika recyklace stavebních materiálů, Energetická náročnost stavebních konstrukcí

Harmonogram cvičení

 • 1. úvodní část, seznámení s průběhem cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu,
 • 2. příklady optimalizace, formulace multikriteriální optimalizační úlohy,
 • 3. formulace multikriteriální úlohy s relevantními požadavky na užitné vlastnosti staviv,
 • 4. dekompozice cílů, stanovení účelové funkce a omezujících podmínek,
 • 5. sestavení rozhodovací matice, výpočet váhy kritérií,
 • 6. rozhodování v podmínkách nejistoty, aplikace Bayesova kritéria,
 • 7. řešení Saatyho matice metodou kvantitativního párového srovnání,
 • 8. ostatní způsoby řešení matice optimalizační matice,
 • 9. posouzení získaných výsledků, ověření použitelnosti staviv pro zamýšlený účel,
 • 10. kontrola individuálních zadání studentů a udělení zápočtu.
znalosti odborných předmětů v oboru materiálového inženýrství, na něž tento předmět navazuje

Základní literatura předmětu

Pytlík, P.: Vlastnosti a užití stavebních výrobků, VUTIUM , 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Cowan, H. J.a Smith P. R.: The Science and Technology of Building Materials, Van Norstrand New York, 1988
Novák, J. a kol.: Kontrola jakosti ve stavebnictví, ČVUT Praha, 1996
Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty, JAGA Bratislava, 2004