English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ010
NázevLaboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců
Course nameLaboratory Tests of Building Materials and Components II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantÁmos Dufka

Obsahové informace

V návaznosti na předchozí výuku jsou v rámci studenti dále podrobně seznamováni s laboratorním vybavením jak pro testování fyzikálně mechanických, tak fyzikálně chemických vlastností stavebních materiálů. Náplň předmětu je zaměřena na hodnocení konkrétních stavebních hmot, se kterými se studenti setkávají v závěrečných ročnících studia. Absolvent kurzu je schopen například:

Navrhnout komplexní soubor zkoušek pro reálné hodnocení konkrétních stavebních matriálů,
Komplexním způsobem interpretovat vazbu mezi zjištěnými výsledky a chováním konkrétního materiálu,
Na základě výsledků analýz objektivním způsobem posoudit stav stavebního materiálu,
Implementovat takto získávané poznatky do řešení diplomové práce a následně pak je schopen je převést do praxe.
Ve cvičení letního semestru pokračuje II.etapa prací v základní laboratorní experimentální činnosti. Vzhledem ke kapacitním nárokům na specielní metody a přístroje v ústavních laboratořích jsou po dílčím vyhodnocení dosažených výsledků z I.etapy provedeny selekce dalších postupů, včetně přípravy a počtu zkoumaných vzorků. Je prováděno jak individuelně tak koordinovaně prostřednictvím garanta předmětu. V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním poznatků domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích laboratorních zkoušek diplomových prací. Jsou řešeny organizační otázky spojené s ověřováním výsledků laboratorních zkoušek ve výrobních organizacích.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu,
 • 2.Komplexní zhodnocení metodických přístupů pro experimentální práce,
 • 3.Komplexní shrnutí zkoušek určených pro speciální cementové kompozity,
 • 4.Komplexní shrnutí zkoušek určených pro keramické materiály a kompozitní materiály s organickými plnivy,
 • 5.Návrh komplexní metodiky pro testování materiálů v extrémních podmínkách,
 • 6.Teoretický rozbor sestavení metodiky experimentu, ověření postupu zkoušek na zkušebních zařízeních.
 • 7.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení,
 • 8.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení,
 • Verifikace získávaných dat pomocí matematických simulací
 • 9.Laboratorní zkoušky, průběžné hodnocení. Individuální diskuze výsledků,
 • Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení,
 • 10.Hodnocení naměřených dat. Individuální diskuze výsledků. Zápočtový test.
 • Zpracování dílčích výsledků, konsultace. Interpretace a diskuse výsledků laboratorních zkoušek. Udělení zápočtu.
postupy technologie přípravy zkušebních těles, metody zkoušení podle technických norem a postupů

Základní literatura předmětu

Bilčík J. : Predpovedanie životnosti železobetonových konštrukcií, 1st ed. Bratislava, STU Bratislava, 1997, , STU Bratislava, 1997
Drochytka, R., Dohnálek J.,, Bydžovský J., Pumpr V., Dufka A., Dohnálek P.: Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III, Sdruženáí pro sanace betonocýh konstrukcí , 2012
Vlček M., Moudrý I., Novotný M., Beneš P., Maceková V.: Poruchy a rekonstrukce staveb , EGA group. spol. s r. o., 2003