English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ008
NázevDiplomový seminář (M)
Course nameDiploma Seminar (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantNikol Žižková

Obsahové informace

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se speciálními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.
V diplomovém semináři se studenti metodicky a odborně připravují na komplexní řešení zadaných témat svých diplomových prací. Postupy zpracování informací odborné literatury. Kompletace a hodnocení měřených dat, metodika zpracování teoretické a experimentální části diplomové práce. Interpretace a diskuse výsledků, validace.
V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním publikovaných poznatků pracoviště, z domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Pro sjednocení požadavků vedení ústavu na obsahovou úroveň a formální zpracování prací jsou ze strany vedení semináře organizovány konzultace. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích diplomových prací, včetně mimořádných konzultací interních a zejména externích. Jsou řešeny organizační otázky spojené s cestami studentů mimo fakultu do výrobních a ostatních organizací. Jsou organizačně zabezpečeni konsultanti a zpracovatelé externích oponentních posudků.

Harmonogram cvičení

 • 1. Vyhodnocení dosažených výsledků předmětu laboratorní zkoušky stavebních hmot a dílců s ohledem na zadání diplomové práce.
 • 2. Postupy zpracování informací z odborné literatury jako základ teoretické části diplomové práce.
 • 3. Metodika hodnocení dosažených výsledků experimentálních prací.
 • 4. Posouzení korekcí experimentálních nebo metodických postupů práce.
 • 5. Konsultace k postupům zpracování výsledků.
 • 6. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům.
 • 7. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům a dílčím závěrům.
 • 8. Konsultace k výsledkům a závěrům, interní a příp.externí z praxe.
 • 9. Vyhodnocování výsledků, konfrontace s publikacemi domácí a zahraniční literatury, diskuse.
 • 10. Vyhodnocovány výsledky, diskuse výsledků.
 • 11. Interpretace a diskuse výsledků.
 • 12. Validace výsledků.
 • 13. Metodika zpracování teoretické a experimentální části práce. Metodika kompletace diplomové práce.
Metodické postupy zpracování dat, interpretace výsledků, aplikační SW produkty pro grafické práce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TAYLOR, H.F.W.: Cement chemistry, London: Thomas Telford Services Ltd., 1997
LACOMBE, Robert: Adhesion Measurement Methods, USA: Taylor and Francis Group, LLC, 2006
BRANDT, Andrzej: Cement-Based Composites, New York: Taylor and Francise, 2009
HEIMANN, Robert B.: Classic and Advanced Ceramics, Berlin: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002
MEHTA P. K. a MONTEIRO P. J. M. : Concrete Microstructure Properties, New York : McGraw-Hill Professional Publishing, 2005
REUL, Horst: Handbuch der Bauchemie, Augsburg: Verlaf für chem. Industrie Presse-Druck, 1991