English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCI055
NázevExperimentální metody vyšetřování konstrukcí
Course nameExperimental Methods of Construction Survey

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPavel Schmid

Obsahové informace

Základní orientace v oblasti metod experimentální analýzy konstrukcí a konstrukčních prvků. Souvislost experimentální analýzy s numerickým modelováním stavebních konstrukcí. Optimalizace fyzikálního modelu pro numerické simulační metody. Základní orientace stochastického přístupu při hodnocení stavebních konstrukcí. Analytické vyhodnocení výsledků experimentální a numerické analýzy pro kritické hodnocení spolehlivosti výstupů numerického modelování.
Metody ověřování spolehlivosti návrhu inženýrské konstrukce a testování znaků spolehlivosti existujících konstrukcí.
Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování, výpočetní a fyzikální model, zákony modelové podobnosti pro statické a dynamické úlohy.
Uspořádání modelových zkoušek, způsoby zatěžování a metody snímání statických a dynamických veličin. Stanovení chyb snímaných veličin, metrologie.
Bezdotykové metody snímání deformací, digitální analýza obrazu a jeho zpracování. Principy lomové mechaniky. Měření parametrů pro stanovení napjatosti.
Měření na realizovaných stavbách a srovnání výsledků s modelovým měřením. Automatizace měření.
Seminární práce je zaměřena na zpracování a zhodnocení výsledků měření ze cvičení. Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty.

Harmonogram přednášky

 • Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování.
 • Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí.
 • Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
 • Experimentální zatěžovací zkoušky.
 • Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí.
 • Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ.
 • Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů.
 • Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
 • Experimentální zatěžovací zkoušky. Způsoby zatěžování, metody snímání statických a dynamických veličin.
 • Metody měření relativních deformací – tenzometrie.
 • Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách.
 • Experimentální metody při ověření spolehlivosti dodatečného zesílení nosných prvků stavebních konstrukcí.
 • Metoda plochých lisů při diagnostice zděných konstrukcí.
 • Zatěžovací zkoušky keramických stropních dílců CSD HURDIS. Metodika zatěžovací zkoušky výseku konstrukce.
 • Aplikace metod bezdotykového měření poměrných deformací při tahové zkoušce. Monitoring vzniku a rozvoje trhlin.
Fyzikálně mechanické a lomové vlastnosti stavebních látek, základní metody zkoušení a diagnostiky stavebních konstrukcí, prostředky pro numerickou analýzu konstrukcí, základy teorie statistiky a pravděpodobnosti.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCHMID, Pavel a kol.: Základy zkušebnictví, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001
HOLICKÝ, Milan a kol.: Zásady navrhování stavebních konstrukcí, Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2007
HOLICKÝ, Milan: Zásady ověřování spolehlivosti a životnosti staveb, Vydavatelství ČVUT, 1998
CIKRLE, Petr a kol.: NDT zkoušení ve stavebnictví, Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně, 2010
SVOBODA, Luboš a kolektiv: Stavební hmoty, Jaga group, s.r.o., 2005