English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCI053
NázevStavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)
Course nameBuilding Survey and Building Reconstruction (KON)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPetr Cikrle

Obsahové informace

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů a konstrukcí. Postupy pro zkoušení železobetonových, zděných, kamenných a dřevěných konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky. Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. V závěru nude proveden praktický průzkum nosné konstrukce.
Příprava, postup a hodnocení výsledků stavebně-technického průzkumu. Řízení jakosti průzkumu.
Význam průzkumu v životním cyklu stavby, metody odhadu zbytkové životnosti konstrukce.
Podklady pro statický výpočet a projekt opravy nebo rekonstrukce.
Praktická radiografie železobetonových konstrukcí.
Seminární práce zaměřená na průzkum vybrané inženýrské konstrukce dle zaměření posluchače, praktická aplikace diagnostických metod v laboratořích a stanovení podkladů pro statický výpočet konstrukce.

Harmonogram přednášky

 • 1.–2. Rozdělení stavebních průzkumů. Předběžný stavební průzkum a jeho vliv na zpracování projektového podkladu
 • 3.–4. Zásady podrobného stavebního průzkumu před zahájením projektových a stavebních prací, v jejich průběhu a při dokončování
 • 5.–6. Zásady stavebního průzkumu betonových a železobetonových konstrukcí, vlastnosti použitých staviv, ověření výztuže nosných prvků. Určení výpočtových charakteristik prvků
 • 7.–8. Zásady stavebního průzkumu při rekonstrukci zděných konstrukcí budov, mostů apod. Určení výpočtové pevnosti zdiva.
 • 9. Stavební průzkum smíšených a kamenných konstrukcí.
 • 10.–11. Zásady stavebního průzkumu dřevěných konstrukcí, nosných trámů stropních a střešních, nosných částí krovů, včetně historických
 • 12. Specifika stavebního průzkumu historických a sakrálních staveb
 • 13. Praktická radiografie železobetonových konstrukcí

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání stavebního průzkumu železobetonové konstrukce
 • 2. Nedestruktivní zkoušky betonu - tvrdoměrné a ultrazvukové metody
 • 3. Destruktivní zkoušky betonu - provedení jádrových vývrtů
 • 4. Vyhodnocení zkoušek betonu
 • 5. Diagnostika výztuže - metoda elektromagnetická a georadar
 • 6. Prohlídka mostní konstrukce
 • 7. Diagnostika zděné konstrukce - návrh a nedestruktivní zkoušky
 • 8. Diagnostika zděné konstrukce - destruktivní zkoušky a výpočet
 • 9. Diagnostika dřevěné konstrukce
 • 10. Monitoring konstrukce - praktické provedení
 • 11. Moderní diagnostické metody - ukázky
 • 12. Exkurze - prohlídka stavebního objektu
 • 13. Prezentace seminární práce, zápočet
Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Diagnostika stavebních konstrukcí.
Literatura není u předmětu zadána