English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH011
NázevVybrané stati ze stavební fyziky (R)
Course nameSelected Chapters from Building Physics (R)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloš Kalousek

Obsahové informace

Student získá rozšířené znalosti z tepelné techniky a energetiky budov. Bude umět navrhnout stavební konstrukce dle požadavků z hlediska závazných norem s vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Ověřovat tepelnou pohodu a nízkou energetickou náročnost navrhované budovy a základní zásady návrhu stavebních konstrukcí. Student rovněž po absolvování předmětu dostane prohloubené vědomosti v oblasti stavební, urbanistické, prostorové akustiky, návrhu a posouzení denního osvětlení budov a insolace budov. V poslední části semestru se studenti seznámí s vybranými částmi mechaniky materiálu a lomové mechaniky.
Výstupy z předmětu budou sestávat zejména z jednotlivých protokolů ze cvičení, kde si studenti ověří teoretické znalosti získané z přednášek na konkrétních příkladech.
Správný návrh tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, místností a budov zabezpečuje prevenci tepelně technických vad a poruch, zajišťuje požadovaný stav vnitřního prostředí a nízkou energetickou náročnost budov. Kromě tepelně vlhkostního mikroklimatu lze optimálním návrhem stavebních konstrukcí a otvorových výplní zajistit také požadovanou akustickou a světelnou pohodu. Optimálním návrhem velikosti a druhu okenní výplně lze ovlivnit tepelnou, akustickou a zrakovou pohodu v interiéru i celkovou energetickou bilanci budovy. Řešeny budou základní úlohy pružnosti a položí se základy lomové mechaniky s aplikací na širokou třídu stavebních materiálů: prostý/vyztužený beton, beton s vysokými pevnostmi/užitnými vlastnostmi, keramika, kovy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stav. materiálů.
 • 2. Ustálený teplotní stav. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Součinitel prostupu tepla. Tepelné mosty a tepelné vazby.
 • 3. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci.
 • 4. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu, pokles dotykové teploty podlahy, tepelná stabilita místnosti.
 • 5. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy.
 • 6. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
 • 7. Základní pojmy a veličiny v akustice, šíření zvuku, akustické pole.
 • 8. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
 • 9. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti.
 • 10. Přímé sluneční záření, diagram zastínění a posouzení insolace.
 • 11. Denní osvětlení budov, posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti.
 • 12. Úvod do mechaniky materiálu, mechaniky poškození a lomové mechaniky. Metody určování lomových parametrů. Nelineární lomové chování, aproximativní nelineární modely.
 • 13. Teorie změny měřítka, rozměrový efekt. Software, aplikace – modelování experimentů a konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stav. materiálů.
 • 2. Ustálený teplotní stav. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Součinitel prostupu tepla. Tepelné mosty a tepelné vazby.
 • 3. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci.
 • 4. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu, pokles dotykové teploty podlahy, tepelná stabilita místnosti.
 • 5. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy.
 • 6. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
 • 7. Základní pojmy a veličiny v akustice, šíření zvuku, akustické pole.
 • 8. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
 • 9. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti.
 • 10. Přímé sluneční záření.
 • 11. Denní osvětlení budov.
 • 12. Diagram zastínění a posouzení insolace.
 • 13. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti.
Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů, vznik zvuku, základní pojmy vlnění, fyzikální parametry zvuku, veličiny zvukového pole, základy fotometrie, základní pojmy teorie pružnosti – napětí, hlavní napětí, přetvoření, poměrná deformace, Hookův zákon.
Literatura není u předmětu zadána