English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH001
NázevStavební akustika a denní osvětlení budov
Course nameBuilding Acoustics and Daylighting Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantKarel Čupr

Obsahové informace

Po absolvování předmětu student dostane ucelené vědomosti v oblasti stavební, urbanistické, prostorové akustiky, návrhu a posouzení denního osvětlení budov a insolace budov. Získané znalosti může uplatnit v praxi při návrhu konstukcí obvodových stěn, příček a stropů po akustické stránce. Dále bude schopen řešit eliminaci zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru stavby a chráněném vnitřním prostoru stavby v souladu s požadavky nařízení vlády 272/2011 Sb.
Po stránce světlotechnické dokáže posoudit vnitřní prostor stavby, zda odpovídá požadavku normy na dobu insolace a hodnotu činitele denní osvětlenosti.
Uvnitř budov je nutné zajistit akustickou a zrakovou pohodu. Z hlediska ochrany proti hluku je nutné řešit neprůzvučnost jak vertikálních, tak horizontálních konstrukcí. Horizontální dělící konstrukce, tzn. stropy s podlahou, případně i podhledem, musí zajisti kromě vzduchové i kročejovou neprůzvučnost. V rámci prostorové akustiky je hodnocen uzavřený prostor z hlediska doby dozvuku, do oboru urbanistické akustiky řadíme určení útlumu hluku ve venkovním prostoru. Otvorové výplně v obvodovém a střešním plášti musí zajistit dostatečné osvětlení interéru denním světlem i jeho proslunění.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy a veličiny v akustice, hladiny a decibelové stupnice.
 • 2. Šíření zvuku, akustické pole.
 • 3. Hluk a jeho hodnocení - NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací.
 • 4. Šíření zvuku ve volném prostoru. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
 • 5. Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
 • 6. Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
 • 7. Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
 • 8. Prostorová akustika, zvuková pohltivost.
 • 9. Doba dozvuku zadané místnosti.
 • 10.Přímé sluneční záření
 • 11.Diagram zastínění a posouzení insolace.
 • 12.Denní osvětlení budov, oblohové světlo.
 • 13.Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základní výpočty z oboru akustiky (hladina akustického tlaku, atd.)
 • 2. Výpočet hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru stavby
 • 3. Výpočet doby dozvuku v posluchárně a návrh akustických opatření
 • 4. Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti graficko početní metodou dle Watterse
 • 5. Výpočet činitele denní osvětlenosti v učebně
 • 6. Výpočet doby insolace zadané obytné místnosti
Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin, vlastností stavebních materiálů, vznik zvuku, základní pojmy vlnění, fyzikální parametry zvuku, veličiny zvukového pole, základy fotometrie.

Základní literatura předmětu

Reid, E: Understanding Buildings a Multidisciplinary Approach, Addison Wesley, Singapore, 2013
DONAŤÁKOVÁ, Dagmar BERKA, Pavel: Akustika. Návody pro cvičení, VUT Brno, 2001
: Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací, , 2011
ČECHRA, J: Stavební fyzika 10. Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997
ČUPROVÁ, Danuše, MOHELNÍKOVÁ, Jitka, ČUPR, Karel: Denní osvětlení budov. Návody pro cvičení, VUT Brno, 2002
: ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost, UNMZ Praha, 2013
: ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost, UNMZ Praha, 2013
: ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, UNMZ Praha, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

FICKER, T: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, VUT Brno, CERM, 2004
MAEKAWA, Z., et al.: Environmental and Architectural Acoustics, Spon Press, London, 2011
WEIGLOVÁ, Kamila, KAŇKA, Jan: Stavební fyzika 10. Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha, 1996