English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCF056
NázevDiplomový seminář (K-GTN)
Course nameDiploma Seminar (K-GTN)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVěra Glisníková

Obsahové informace

Během kurzu se studenti naučí využívat teoretické znalosti získané v předchozích letech k řešení složitějších geotechnických úloh. Studenti se naučí komplexně řešit praktické úkoly geotechniky včetně rozboru úlohy, studijní literatury a norem, vytvoření geotechnického profilu, určení vstupních dat, zatížení, vytvoření výpočtového modelu, posouzení výsledků.
Seminář je zaměřen k vypracování diplomové práce.
Komplexní předdiplomový projekt, stabilitní problémy u geotechnických staveb, návrh a realizace ve velmi složitých geotechnických podmínkách, volba technologického postupu, optimalizace.
Speciální problémy řešení diplomového projektu, stavební a provozní stádia, identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí, koncepce řešení, alternativy, vyšetření definitivního stavu, práce se studijní literaturou, zpracování zadaných tématických okruhů, semináře k aktuálním problémům zakládání staveb.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod do komplexního diplomového projektu. Zadání individuálního projektu.
  • 2.-4. Koncepce řešení, varianty konstrukčního řešení, předběžné statické výpočty.
  • 5.-8. Práce na zadání v součinnosti s učitelem. Individuální konzultace.
  • 9. Prezentace projektu.
  • 10. Prezentace projektu. Závěr. Zápočet.
Vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, zakládání staveb, podzemních staveb, výpočetních programů v geotechnice.

Základní literatura předmětu

MASOPUST, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997., Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012
MASOPUST, Jan: Speciální zakládání staveb, 2. díl, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006
BUDHU, Muni: Soil Mechanics and Foundations, USA: John Wiley and Sons, Inc., 2007
KLEPSATEL, František a kol.: Výstavba tunelů ve skalních horninách, Bratislava: JAGA MEDIA s.r.o., 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BOWLES, Joseph, E.: Foundation Analysis and Design, New York: The McGraw - Hill Companies, Inc., 1996
MASOPUST, Jan: Vrtané piloty, Praha: Čeněk a Ježek, 1994