English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCC053
NázevProcesy čištění odpadních vod
Course nameWastewater Treatment Processes

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav chemie
GarantJitka Malá

Obsahové informace

Po absolvování předmětu by měl student získat znalosti o základních procesech čištění odpadních vod. Osvojí si nejen teoretické, ale i praktické dovednosti. Studenti se seznámí s rozdělením odpadních vod a procesy čištění využívanými v praxi. Rozšíří si a ucelí znalosti nabyté v předmětech z předchozích semestrů.
Druhy odpadních vod dle jejich původu, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, pokročilé oxidační procesy

Harmonogram přednášky

 • Druhy odpadních vod, dle původu
 • Extrakce
 • Stripování
 • Čiření
 • Adsorpce
 • Srážecí procesy
 • Neutralizace
 • Odlučování lehkých částic
 • Dělicí metody na principu polopropustných membrán
 • Pokročilé oxidační procesy

Harmonogram cvičení

 • Úvodní hodina, bezpečnost a organizace práce v laboratoři, počítání příkladů
 • Stripování amoniaku
 • Čiření organickým koagulantem
 • Adsorpce na aktivní uhlí
 • Odlučování nepolárních extrahovatelných látek
 • Odstraňování mědi cementací
 • Oxygenační kapacita aerační nádrže
 • Srážení kyanidů síranem železnatým
 • Stanovení rychlosti volné sedimentace kalu, Kalový index
 • Stanovení filtrační rychlosti suspenze, zápočtový test
Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod, plyny ve vodách, pH, neutralizační kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha, tvrdost vody, životní podmínky mikroorganizmů ve vodách, biochemické procesy ve vodách, přirozené způsoby čištění odpadních vod, anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování

Základní literatura předmětu

DOHÁNYOS, Michal a kol.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VÍTĚZ, Tomáš a GRODA, Bořivoj: Čištění a čistírny odpadních vod, MENDELU, 2008
SPERLING Von, Marcos: Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal, IWA Publishing, 2007