English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCC052
NázevSložení a vlastnosti přírodních vod
Course nameComposition and Properties of Natural Waters

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav chemie
GarantJitka Malá

Obsahové informace

Výsledkem výuky předmětu CC52 je znalost vybraných kapitol z hydrochemie podzemních, povrchových a atmosférických vod. Studenti budou seznámeni se základy chemických rovnovah. Budou ovládat chemii vybraných anorganických a organických látek, přirozeně se vyskytujících ve vodách. Budou mít přehled o hlavních skupinách polutantů, ohrožujících životní prostředí. Na to naváže znalost procesů, kterým tyto látky ve vodách podléhají. Ve cvičení si studenti osvojí zásady odběru vzorků a vybrané analytické metody.
Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Harmonogram přednášky

 • Chemické rovnováhy, pH
 • Anorganické makrosložky, železo, mangan
 • Hliník, síra, křemík, bor, halogeny
 • Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny
 • Dusík, fosfor
 • Organické látky
 • Přeměny látek ve vodním prostředí
 • Životní prostředí a jeho ochrana
 • Anorganické polutanty ve vodách
 • Organické polutanty ve vodách
 • Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek
 • Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské
 • Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Harmonogram cvičení

 • Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty
 • Stanovení neutralizačních kapacit a nerovnovážných koncentrací oxidu uhličitého
 • Fotometrické metody, sestrojení kalibrační křivky, stanovení orthofosforečnanů
 • Stanovení dusičnanů
 • Aktivní chlor a jeho reakce s amoniakem
 • Redoxní reakce, redukce dichromanu siřičitanem
 • Biochemická spotřeba kyslíku
 • Senzorické vlastnosti vody
 • Prezentace seminární práce
 • Prezentace seminární práce
 • Měření na lokalitě
 • Měření na lokalitě
 • Zápočet
Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Základní literatura předmětu

MALÁ, Jitka: Složení a vlastnosti přírodních vod - opora pro kombinované studium, , 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PITTER, Pavel: Hydrochemie, Vydavatelství VŠCHT v Praze, 2009
MANAHAN, Stanley E.: Environmental Chemistry, CRC Press, 2009