English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCB055
NázevAplikovaná fyzika (E)
Course nameApplied Physics (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantZdeněk Chobola

Obsahové informace

Získání základních teoretických znalostí, praktických znalostí a návyků v následujících oblastech fyziky: vlnění a akustika, termika, elektřina.
Vlnění, rovnice výchylky, vlnová rovnice, interference vlnění, Dopplerův jev, základní akustické veličiny, subjektivní síla zvuku, akustika místnosti, teplota a teplo, termodynamika, vlastnosti soustav, zdroje a šíření tepla, záření černého tělesa, fotometrie a osvětlení, stejnosměrný proud, střídavý proud.

Harmonogram přednášky

 • 1.týden: Základní akustické veličiny. Akustika místnosti.
 • 2.týden: Teploměry. Roztažnost pevných látek a kapalných látek. Vliv roztažnosti na namáhání konstrukcí. Roztažnost a rozpínavost plynů.
 • 3.týden: Stavová rovnice plynů Základy kinetické teorie plynů. Vnitřní energie ideálního plynu.
 • 4.týden: První termodynamický zákon. Měrné teplo, kalorimetrická rovnice.
 • 5.týden: Adiabatické a polytropické děje. Druhý termodynamický zákon. Tepelné motory.
 • 6.týden: Skupenství a fáze látky. Přechod mezi kapalným a plynným skupenstvím. Přechod mezi pevným a kapalným skupenstvím.
 • 7.týden: Sublimace. Vzduch, parametry pro mikroklima.
 • 8.týden: Zdroje tepla, spalné teplo a výhřevnost paliv. Způsoby šíření tepla.
 • 9.týden: Základní pojmy vedení tepla. Stacionární vedení tepla stěnami.
 • 10.týden: Přestup tepla na rozhraní dvou prostředí. Stacionární vedení tepla válcovou plochou.
 • 11.týden: Záření černého tělesa. Fotometrie.
 • 12.týden: Elektrický proud. Ohmův zákon. Elektromotorické napětí, práce a výkon. Kirchhoffovy zákony, Wheatstonův můstek.
 • 13. týden: Vznik střídavého proudu, fektivní hodnota. Odpor, cívka, kondenzátor, rezonance. Výkon střídavého proudu.

Harmonogram cvičení

 • 1.týden: návody - seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů, seznámení s bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních ve studentských laboratořích
 • 2.týden měření první laboratorní úlohy podle rozpisu
 • 3.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 4.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 5.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 6.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 7.týden písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, klasifikovaný zápočet
 • Laboratorní úlohy:
 • Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti
 • Frekvenční analýza zvuku, Doba dozvuku v místnosti,
 • Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem
 • Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
 • Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou
 • Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu
 • Stanovení cejchovní křivky termočlánku
 • Stanovení cejchovní křivky termistoru
 • Stanovení cejchovní křivky termodiody
 • Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla
 • Závislost součinitele absorpce světla v průsvitných látkách na vlnové délce světla
 • Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje
Znalost fyziky a matematiky z bakalářského studia.
Literatura není u předmětu zadána
 • ne