English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCB054
NázevAplikovaná fyzika (V)
Course nameApplied Physics (V)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantJan Martinek

Obsahové informace

Znalosti z fyziky a fyzikální chemie v oblasti plynných a kapalných látek. Energetické bilance fyzikálních procesů z každodenního života.
Struktura atomů a stavba molekul.
Základy statistické fyziky.
Teplo, teplota a tepelná kapacita na částicové úrovni.
Ekvipartiční teorém.
Vlastnosti plynů, především vzduchu a vodní páry.
Vliv tlaku a teploty na skupenství
Praktické důsledky výparného tepla (energie pro zvlhčování vzduchu, tepelné stroje, kondenzační kotel, atd.)
Proudění, rovnovážné a nerovnovážné procesy.
Termodynamické principy v kapalinách.
Transport tepla v kapalinách. Difuze.
Sluneční záření, globální pohled na procesy v atmosféře

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice fyzikálních veličin, soustava SI, definice teploty, ekvipartiční teorém, vnitřní energie
 • 2. Statistická fyzika, stavová rovnice, praktická využití
 • 3. Vlastnosti vzduchu, vodní páry a atmosféry
 • 4. Bilance hmotnosti, hybnosti a energie: hybnost v kapalinách, energie v kapalinách (vnější a vnitřní), hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon
 • 5. Proudění: ustálené proudění vazké nestlačitelné kapaliny potrubím, rozdělení rychlosti podle poloměru potrubí, ustálené proudění vazké nestlačitelné kapaliny potrubím (Hagen-Poisseliův zákon)
 • 6. Tlak, teplota a fázové přeměny, latentní teplo, fyzika nízkých tlaků a nízkých teplot
 • 7. Částicová fyzika a tepelná kapacita plynů při konstantním tlaku či objemu
 • 8. Základy termodynamiky, děje v plynech, tepelné stroje, Carnotův cyklus
 • 9. Praktické využití odvozených vlastností (motory, tepelná čerpadla, klimatizace, termoelektrické generátory, termočlánky, Peltierovy články, kondenzační kotel, vysoušení a zvlhčování vzduchu)
 • 10. Elektromagnetické záření, Planckův vyzařovací zákon, Sluneční záření, spektrální vlastnosti atmosféry
 • 11. Dokonale černé těleso, emisivita, transmitance, absorbance, solární kolektory a jejich konstrukce a účinnost
 • 12. Pohled na děje z hlediska energie - energetické přeměny, akumulace energie, hustota energie, hustota výkonu
 • 13. Sluneční záření, základy meteorologie, složení atmosféry, skleníkový efekt

Harmonogram cvičení

 • 1.týden: návody - seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů, seznámení s bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních ve studentských laboratořích
 • 2.týden měření první laboratorní úlohy podle rozpisu
 • 3.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 4.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 5.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 6.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 7.týden konzultace - opravy, doměření nedostatků a doplnění všech předchozích měření, opravy všech nepřijatých protokolů, odevzdání spočítaných příkladů
 • 8.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 9.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 10.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 11.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 12.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 13.týden písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, zápočet
 • Laboratorní úlohy:
 • Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti
 • Frekvenční analýza zvuku
 • Doba dozvuku v místnosti
 • Stanovení rezistance přímou metodou
 • Stanovení kapacity kondenzátoru přímou metodou
 • Stanovení indukčnosti a kvality cívky přímou metodou
 • VA charakteristika polovodičové diody
 • Stanovení výstupní charakteristiky tranzistoru
 • Stanovení náboje elektronu z charakteristiky tranzistoru
 • Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem
 • Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
 • Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou
 • Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu
 • Stanovení cejchovní křivky termočlánku
 • Stanovení cejchovní křivky termistoru
 • Stanovení cejchovní křivky termodiody
 • Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla
 • Závislost součinitele absorpce světla v průsvitných látkách na vlnové délce světla
 • Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje
 • Experimentální sledování strukturních změn betonových vzorků při statickém zatěžování tahem za ohybu metodou akustické emise
 • Stanovení drsnosti lomové plochy konfokálním mikroskopem
Znalosti matematiky a fyziky v rozsahu základních kursů bakalářského studia.

Základní literatura předmětu

T. Ficker: Vedení tepla ve stavebních konstrukcích, CERM Brno, 2008
T. Ficker: Kondenzace ve stavebních konstrukcích, CERM Brno, 2008
T. Ficker: Tepelné záření ve stavebních konstrukcích, CERM Brno, 2008
P. Schauer: Stavové veličiny termodynamických soustav, , CERM Brno, 2007
P. Schauer: Termodynamika, CERM Brno, 2007
 • ne