English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW001
NázevTechnologie staveb 1
Course nameTechnology of Constructions 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o přípravě a provádění vybraných dílčích stavebních procesů. Budou schopni vypracovat technologický projekt procesu základních stavebních procesů pozemního stavitelství. Budou mít znalosti o stavební připravenosti probíraných dílčích stavebních procesů. Budou mít znalosti o strojním vybavení procesů a základech bezpečnosti práce. Kontrolovanými výstupy jsou zpracovávané technologické předpisy pro vybrané probírané dílčí stavební procesy.
Obecné základy vědního oboru technologie staveb, analýza a zásady přípravy dílčích stavebních procesů, zásady zpracování projektu procesu.Dílčí stavební procesy spojené s hlavní stavební výrobou pozemních staveb. Zásady vytyčování stavebních objektů, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řešení technologické, prostorové a časové struktury stavebního procesu, sled činností, stavební připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní, bezpečnostní i s ohledem na životní prostředí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů, projekt procesu.
 • 2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, způsoby a postupy provádění zemních prací.
 • 3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných.
 • 4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu a provádění.
 • 5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Ukládání výztuže.
 • 6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
 • 7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Technologické a kvalitativní požadavky.
 • 8. Montáž dřevěných konstrukcí a objektů. Provádění krovů klasických a novodobých.
 • 9.Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
 • 10.Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Zásady a postupy montáže.
 • 11. Provádění skládaných střešních krytin.
 • 12. Provádění klempířských prací včetně plechových krytin. Uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
 • 13. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení.

Harmonogram cvičení

 • 1.- 2. Zemní práce, zaměření a vytýčení stavby, postup provádění zemních prací, zajištění výkopů, časový plán provádění.
 • 3. Grafické znázornění postupu provádění zemních prací, výběr strojů pro zemní práce, způsob práce vybraných strojů, schéma pohybu strojů na staveništi.
 • 4. - 5. Bednění, vyztužování a betonáž železobetonové monolitické konstrukce. Návrh systémového bednění pro monolitický objekt, postup montáže. Výpis prvků, výkres bednění části stěny a stropu, detaily bednění.
 • 6. Postup provádění betonáže monolitického objektu, volba vhodných strojů, časový plán, schéma dopravy a ukládání betonové směsi do bednění.
 • 7. Zdění. Vypracování komplexního technologického předpisu pro realizaci zadaného zděného objektu včetně výpočtu a výpisu potřebných materiálů.
 • 8. Postup provádění zdění jednoho podlaží řešeného objektu. Stroje, mechanismy a pomůcky pro zdění.
 • 9. Časový plán pro vyzdění jednoho podlaží, grafické znázornění postupu provádění zdění jednoho podlaží.
 • 10.- 12. Alternativně (vždy formou technologického předpisu):
 • Montáž dřevěných konstrukcí - provádění krovů nebo dřevostavby.
 • Zřizování obvodových nebo střešních plášťů budov. Provádění skládaných krytin.
 • Provádění klempířských prací na střeše včetně plechových krytin.
 • 13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.
Základní znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Základní literatura předmětu

MOTYČKA, Vít: Technologie staveb I, Hrubá stavba, CERM, Brno, 2005
LÍZAL, Petr: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, CERM, Brno, 2003
FOSTER, J.S.: Structure and Fabric, , 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CHARLETT, A.J., CRAIG, M.-T: Fundamental building technology, Routledge London, 2013
KOČÍ, Bohumil: Technologie pozemních staveb I., CERM,s.r.o. Brno, 1999
MUSIL,F., HENKOVÁ,S., NOVÁKOVÁ,D: Technologie pozemních staveb I - návody do cvičení , CERM Brno, 2002
JURÍČEK, Ivan: Technológia pozemných stavieb , Jaga group, , 2001
JURÍČEK, Ivan: Konštrukcie budov z monolitického betonu, Eurostav, Bratislava, 2005