English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV015
NázevÚčetnictví
Course nameAccounting

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAnna  Fedorová

Obsahové informace

Studenti získají znalosti v oblasti vedení účetnictví, pochopí souvislost účetnictví s daňovým systémem a jejich významu a smyslu pro potřeby hospodářské praxe. Získají základní dovednosti v oblasti finančního účetnictví, osvojí si schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.
Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů. Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování. Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
 • 3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.
 • 4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.
 • 6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.
 • 8. Zúčtovací vztahy.
 • 9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 • 10.–11. Náklady a výnosy.
 • 12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.1

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Účetní doklady. Úvod do daňové evidence. Vedení peněžního deníku a knih pomocné evidence.
 • 3. Hospodářské procesy v systému účtů. 500/2002 Sb.
 • 4.-5. Dlouhodobý majetek. Pořízení. Odepisování. Vyřazení.
 • 6.-7. Zásoby. A a B evidence zásob. Ocenění zásob. Inventarizace zásob.
 • 8. Finanční účty. Evidence cenin, hotovostní a bezhotovostní platby. Evidence zásob. Pohledávky a závazky.
 • 10.-11. Zúčtovací vztahy. Pohledávky a závazky. Daně a dotace.
 • 12. Evidence výnosů a nákladů. Náklady a výnosy z provozní, finanční a mimořádné činnosti. Daňová uznatelnost nákladů a výnosů. Výdaje a výnosy příštích období. Kurzové rozdíly.
 • 13. Roční účetní závěrka a uzávěrka. Výpočet daně z příjmu právnických osob. Princip kontinuality. Zápočtový test.
Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví, , 0
: Opatření MF č.j.281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, , 0
: Vyhláška č.500/2002 Sb., , 2002
SEDLÁČEK, Jaroslav: Účetnictví pro manažery, Praha: Grada, 2005, 2005
Sutton, Tim: Corporate Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KOVANICOVÁ, Dana: Finanční účetnictví, Praha: BOVA POLYGON, 2005