English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT057
NázevZdravotně technické a plynovodní instalace
Course nameSanitation Installations and Gas Installations

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJakub Vrána

Obsahové informace

Student získá základní znalosti o zdravotně technických a plynovodních instalacích, které potřebuje specialista na tento obor. Tyto znalosti student využije při zpracování své bakalářské práce a další následné praxi. Student získá především základní znalosti o hydraulice kanalizace, zařízeních pro předčištění odpadních vod, retenčních nádržích, vsakovacích zařízeních, využití srážkové vody, dimenzování vnitřního vodovodu, navrhování přípravy teplé vody, požárních vodovodech, čerpací technice, plynovodních přípojkách, domovních a průmyslových plynovodech, tlakových stanicích a rozvodu LPG, regulátorech tlaku a plynoměrech.
Základy hydrauliky kanalizace.
Řešení zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod.
Návrh a řešení zpomalení odtoku srážkových vod, využití srážkové vody a podtlakového a nouzového odvodnění střech.
Hydraulika vnitřního vodovodu v souvislosti s podrobným výpočtem vnitřního vodovodu.
Bilance potřeby vody.
Navrhování přípravy teplé vody a požárních vodovodů v budovách.
Ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody.
Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod.
Distribuční plynovody a přípojky.
Domovní a průmyslové plynovody a plynové spotřebiče.
Plynová zařízení v kotelnách.
Tlakové stanice a rozvody LPG.
Regulátory tlaku a plynoměry.

Harmonogram přednášky

 • 1.Hydraulika kanalizace, vnitřní kanalizace ve vysokých budovách (ukázka funkce odpadního potrubí na modelu v laboratoři Ústavu TZB).
 • 2.Zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod
 • 3.Zpomalení odtoku dešťových vod, využití dešťové vody, podtlakové a nouzové odvodnění střech
 • 4.Hydraulika vnitřního vodovodu, podrobný výpočet vnitřního vodovodu, bilance potřeby vody
 • 5.Příprava teplé vody – metody navrhování, zásobování požární vodou, ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody
 • 6.Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod
 • 7.Distribuční plynovody a přípojky
 • 8.Domovní plynovody a požadavky na umístění plynových spotřebičů
 • 9.Průmyslové plynovody a plynová zařízení v kotelnách
 • 10.Tlakové stanice a rozvod LPG
 • 11.Regulace tlaku a měření plynu

Harmonogram cvičení

 • 1.Návrh a dimenzování splaškového odpadního potrubí v zadané vysoké budově.
 • 2.Dimenzování domovní čistírny odpadních vod pro zadanou budovu, lapáku tuku a odlučovače lehkých kapalin.
 • 3.Dimenzování retenční nádrže, vsakovacího zařízení a bezpečnostního přepadu střechy zadané budovy.
 • 4.Návrh a dimenzování vnitřního vodovodu v zadané budově, bilance potřeby vody v zadané budově.
 • 5.Dimenzování ohřívačů vody pro zadanou budovu.
 • 6.Stanovení průtoku a dopravní výšky čerpadla.
 • 7.Návrh nízkotlaké a středotlaké plynovodní přípojky pro zadanou budovu.
 • 8.Návrh a dimenzování domovního plynovodu v zadané budově.
 • 9.Návrh plynovodu v kotelně.
 • 10.Návrh regulátoru tlaku a plynoměru pro zadanou budovu.
 • 11.Odevzdání návrhů a výpočtů, zápočet.
Základní znalosti o stavebních konstrukcích. Základní znalosti o vnitřní kanalizaci, vnitřním vodovodu a domovním plynovodu.

Základní literatura předmětu

Žabička, Z.- Vrána, J.: Zdravotně technické instalace, ERA group, 2009
VALIŠ, Ivan a VRÁNA, Jakub: Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv, Praha: Gas, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PŘIBYLA, Zdeněk: Nízkotlaké kotelny se zařízeními na plynná paliva, Praha: Gas, 2012
ŽABIČKA, Zdeněk, VRÁNA, Karel: TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, Praha: ČKAIT, 2011
PERTLÍK, Jiří: Rozvod plynu a jeho použití, Praha: Gas, 1999
Valášek, J. a kol.: Zdravotně technická zařízení a instalace, Jaga group, 2001
Kolektiv: Plynárenská příručka, Praha: Gas, 1997
HEWITT, G. F. a WHALLEY, P. B.: Gas-Liquid Flow and Heat Transfer, Pergamon Press, New York, 1989
STEELE, Alfred: Engineered Plumbing Design, Construction Industry Press, Almhurst, USA, 1982