English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP02
NázevStokování a čištění odpadních vod
Course nameWastewater collection and wastewater treatment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Schopnost orientace v technologických procesech čištění odpadních vod, navrhovat čistírny odpadních vod, provádět výpočty množství a jakosti odpadních vod a návrh dimenzí základních technologických uzlů. Způsobilost návrhu profilů stokové sítě, trubního materiálu. Schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentací stokových sítí a čistíren odpadních vod.
Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Harmonogram přednášky

 • 1.Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
 • 2.Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
 • 3.Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
 • 4.Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
 • 5.Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
 • 6.Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
 • 7.Exkurze na ČOV Modřice.
 • 8.Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
 • 9.Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
 • 10.Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
 • 11.Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
 • 12.Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
 • 13.Anaerobní čištění odpadních vod.

Harmonogram cvičení

 • Stokování
 • 1.Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu
 • 2.Dimenzovní stokových sítí
 • 3.Návrh trasy stokové sítě, hydrotechnická situace, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného území
 • 4.Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou
 • 5.Podélný profil stoky
 • Čištění odpadních vod
 • 6.Průtoky na ČOV, základní schémata ČOV
 • 7.Mechanické předčištění - česle
 • 8.Mechanické předčištění - lapák písku
 • 9.Mechanické čištění - usazovací nádrž
 • 10.Biologický stupeň - aktivační nádrž
 • 11.Biologické čištění - dosazovací nádrž
 • 12.Kalové hospodářství - produkce kalu
 • 13.Zápočet
Chemie a technologie vody, Hydrologie, Hydraulika, Navrhování stavebních konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Hlavínek P., Mičín J., Prax P.: Stokování s čištění odpadních vod, CERM s.r.o., 2003
Hlavínek P. a kol.: Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, ARDEC s.r.o., 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hlavínek,P., Hlaváček,J.: Čištění odpadních vod Praktické příklady výpočtů, NOEL 2000, 1996
Jandora,J., Hlavínek,P.: Hydraulika čistíren odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o., 1996
Mičín, J.: Stokování a čištění odpadních vod, návody do cvičení, ÚVHO, FAST, VUT v Brně, 1982
Metcalf + Eddy: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, McGRAW-HILL, New York, 1985
American Society of Civil Engineers: Gravity Sanitary Sewer Design and Construction, , 2002
KREJČÍ, V., aj.: Odvodnění urbanizovaných území-koncepční přístup, NOEL 2000, s.r.o., 2002
BRADA, K.; HLAVÍNEK, P.: Čerpadla ve vodním hospodářství, NOEL 2000 s.r.o., 2004
HLAVÍNEK, P., NOVOTNÝ, D.: Intenzifikace čistíren odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o., 1996