English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP002
NázevStokování a čištění odpadních vod
Course nameWastewater Collection and Wastewater Treatment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Student získá schopnost orientace v technologických procesech čištění odpadních vod, navrhovat čistírny odpadních vod, provádět výpočty množství a jakosti odpadních vod a návrh dimenzí základních technologických uzlů, navrhovat profily stokové sítě včetně trubního materiálu, schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentací stokových sítí a čistíren odpadních vod.
Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně - technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
 • 2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
 • 3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
 • 4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
 • 5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
 • 6. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
 • 7. Exkurze na ČOV Modřice.
 • 8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
 • 9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
 • 10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
 • 11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
 • 12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
 • 13. Anaerobní čištění odpadních vod.

Harmonogram cvičení

 • Stokování
 • 1. Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu
 • 2. Dimenzování stokových sítí
 • 3. Návrh trasy stokové sítě, hydrotechnická situace, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného území
 • 4. Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou
 • 5. Podélný profil stoky
 • Čištění odpadních vod
 • 6. Průtoky na ČOV, základní schémata ČOV
 • 7. Mechanické předčištění - česle
 • 8. Mechanické předčištění - lapák písku
 • 9. Mechanické čištění - usazovací nádrž
 • 10. Biologický stupeň - aktivační nádrž
 • 11. Biologické čištění - dosazovací nádrž
 • 12. Kalové hospodářství - produkce kalu
 • 13. Zápočet
Chemie a technologie vody, Hydrologie, Hydraulika, Navrhování stavebních konstrukcí.

Základní literatura předmětu

BRADA, K.; HLAVÍNEK, P.: Čerpadla ve vodním hospodářství., NOEL 2000, 2004
HLAVÍNEK P., MIČÍN J., PRAX P.: Stokování a čištění odpadních vod, CERM s.r.o., 2003
KREJČÍ J.: Odvodnění urbanizovaných území-koncepční přístup, ARDEC s.r.o., 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JANDORA J., HLAVÍNEK P.: Hydraulika čistíren odpadních vod, NOEL 2000 , 1996
HLAVINEK P.: Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. , ARDEC s.r.o., 2006
GEORGE TCHOBANOGLOUS: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, McGRAW-HILL, New York, 2002
PAUL BIZIER: Gravity Sanitary Sewer Design and Construction, AMERICAN SOCIETY of CIVIL ENGINEERS, 2007