English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ002
NázevKeramika – laboratoře
Course nameCeramics - Laboratories

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRadomír Sokolář

Obsahové informace

Laboratorní posuzování vlastností plastických neplastických keramických surovin.
Praktické seznámení se způsoby vytváření v keramice.
Metody posuzování citlivosti k sušení v keramice.
Zdokonalení se v ručním formování keramiky.
Metody posuzování vlastností keramického střepu.
Studenti budou v prvních šesti praktických cvičeních seznámeni se základními laboratorními zkouškami, které jsou typické pro stanovování vlastností především plastických keramických surovin (zemin). Současně si připraví několik vzorků, které jsou v následujících cvičeních vypáleny na různé teploty. V těchto cvičeních také studenti navštíví vybrané keramické závody v rámci exkurze. Následují tři praktické cvičení, v nichž budou stanovovány vlastnosti vypáleného keramického střepu v závislosti na různých vypalovacích teplotách.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, příprava surovinové směsi, laboratorní řád.
 • 2. Zjišťování granulometrie zemin - sedimentační metoda (zkrácená metoda podle Andreasena), hustoměrná metoda podle Cassagranda, sítový rozbor.
 • 3. Vytváření litím (stanovení rychlosti tvorby střepu na optimálně ztekucené břečce), ztekucování licích břeček (stanovení optimálního obsahu ztekucovadla v licí břečce, posouzení rozdílu v účinnosti různých ztekucovadel).
 • 4. Vytváření z plastického těsta (stanovení optimální vlhkosti podle Pfefferkorna, vtisková metoda stanovení plastičnosti těsta - stanovení regresní závislosti mezi Pfefferkornovou zkouškou a vtiskovou metodou). Výroba zkušebních vzorků z plastického těsta (cihlářský střep).
 • 5. Vytváření lisováním ze suchých směsí. Stanovení optimální lisovací vlhkosti. Vliv lisovacích chemických prostředků na hutnost výlisku. Výroba zkušebních vzorků suchým lisováním.
 • 6. Stanovení citlivosti k sušení. Nepřímá metoda stanovení citlivosti k sušení podle Bigota (kritický bod a oblast bezpečného a nebezpečného sušení, vhodnost použití zeminy podle CSB). Přímá metoda stanovení citlivosti k sušení (stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení).
 • 7. Ruční vytváření keramiky. Seznámení se s prací na hrnčířském kruhu, příprava glazur. Výroba ručně vytvářených vzorků z plastického těsta (umělecká keramika).
 • 8. Exkurze (výroba žárovzdorné keramiky, cihelna Šlapanice) – výroba stavební keramiky
 • 9. Vlastnosti vypáleného cihlářského střepu v závislosti na teplotě výpalu: vzhled a tvar, barva; stanovení smrštění pálením a celkového smrštění; stanovení pevnosti v tlaku a ohybu,
 • 10. Stanovení nasákavosti (varem), objemové hmotnosti (hydrostatickým vážením), zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a vzlínavosti vypálených cihlářských střepů (úloha č. 4) v závislosti na teplotě výpalu. Stanovení vzlínavosti střepu a nepřímé posouzení jeho prosákavosti.
 • 11. Vlastnosti vypálených vzorků vytvořených lisováním ze suchých směsí (úloha č. 5) podle ČSN EN 14411 (pevnost v ohybu, vakuová nasákavost, zdánlivá pórovitost, zdánlivá hustota, mrazuvzdornost, mikrostruktura střepu – optický mikroskop) - porovnání vlastností s požadavky na za sucha lisované keramické obkladové prvky.
 • 12. Virtuální exkurze do závodů výroby stavební keramiky – promítání fotografií a krátkých filmových záběrů z technologie výroby stavební keramiky.
 • 13. Kontrola výsledků a protokolů, shrnutí dosažených výsledků, zápočet.
Pro úspěšné zvládnutí předmětu nejsou potřebné žádné speciální znalosti. Doporučují se znalosti v oboru teoretických základů tvorby keramického střepu (předmět Keramika) - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Základní literatura předmětu

Sokolář, R., Smetanová, L.: Keramika - laboratoře, Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, 2007
Sokolář, R., Smetanová, L.: Keramika - laboratoře, Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Koller, A.: Structure and properties of ceramics, ACER Hradec Králové, 1994
Hlaváč, J.: The technology of glass and ceramics, Elsevier Science Publishing company Amsterdam, 1983
Koller, A.: Structure and properties of ceramics, ACER Hradec Králové, 1994
Hlaváč, J.: The technology of glass and ceramics, Elsevier Science Publishing company Amsterdam, 1983