English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI01
NázevStavební látky
Course nameBuilding materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantVěra Heřmánková

Obsahové informace

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Stanovení objemové hmotnosti, sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného a zhutněného kameniva. Stanovení zrnitosti kameniva a obsahu jemných částic. Stanovení tvaru zrn – tvarový index. Stanovení pevnosti zrn pórovitého kameniva.
Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementové kaše. Stanovení vodního součinitele a doby tuhnutí sádrového pojiva. Stanovení konzistence a objemové hmotnosti čerstvé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku zatvrdlé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti a pevnosti v tlaku přírodního kamene.
Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti různých druhů betonů. Stanovení pevnosti v tlaku, v tahu ohybem a v příčném tahu betonu.
Stanovení objemové hmotnosti cihlářských výrobků a objemové hmotnosti a nasákavosti cihelného střepu. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku cihlářských výrobků.
Stanovení hustoty, vlhkosti, nasákavosti a bobtnání vzorku řeziva. Stanovení pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny a v ohybu dřeva. Stanovení rázové houževnatosti dřeva v ohybu.
Určení druhu betonářské výztuže a jejich jmenovitého průměru. Stanovení tvrdosti oceli metodou Poldi. Zkouška oceli tahem.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu, v ohybu a stanovení napětí v tlaku u vybraných vzorků polymerů.
Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování.
Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity.
Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, správná laboratorní praxe
 • 2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot
 • 3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot
 • 4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene
 • 5. Pojiva a malty I.
 • 6. Pojiva a malty II.
 • 7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I
 • 8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II
 • 9. Keramika, keramické výrobky a sklo
 • 10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
 • 11. Ocel, kovy a neželezné kovy
 • 12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky
 • 13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní cvičení
 • 2. Fyzikální vlastnosti kameniv
 • 3. Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv
 • 4. Vlastnosti čerstvých pojiv
 • 5. Vlastnosti čerstvých malt
 • 6. Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv
 • 7. Fyzikální vlastnosti betonu a kamene
 • 8. Fyzikálně mechanické vlastnosti kamene a betonu
 • 9. Vlastnosti keramiky a cihlářských výrobků
 • 10. Vlastnosti dřeva
 • 11. Vlastnosti oceli a dalších kovů
 • 12. Vlastnosti polymerů
 • 13. Závěrečné shrnutí, zápočet
Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Základní literatura předmětu

Adámek a kol.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M02 Maltoviny a kamenivo, CERM, 2004
Adámek,J., Hobst,L.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek, CERM, 2004
Adámek a kol: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M03 Beton, Cerm, 2004
Adámek a kol.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M04 Keramika, dřevo, kovy a sklo, Cerm, 2004
Adámek a kol.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M05 Polymery a živice, CERM, 2004
Cikrle, Heřmánková, Mařík, Havlan, Mitrenga: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M06 Laboratorní cvičení 1, CERM, 2004
Cikrle, Heřmánková, Mařík, Havlan, Mitrenga: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M07 Laboratorní cvičení 2, CERM, 2004
Vymazal, T., a kol.: Stavební látky - cvičebnice, CERM Brno, 2011
Adámek, J.,: Stavební materiály, CERm Brno, 1992
Svoboda a kol-: Stavební hmoty, JAGA, 2008