English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH058
NázevPozemní stavitelství 2 (E)
Course nameBuilding Constructions 2 (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantKarel Šuhajda

Obsahové informace

Navazuje na předmět a znalosti z předmětu Nauka o pozemních stavbách. Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, komíny, dělící a dilatační spáry).
Konstrukční systémy vícepodlažních staveb: - stěnové systémy, Nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách, - systémy skeletové železobetonové monolitické, - Kombinované systémy. Konstrukční systémy výškových Budov, superkonstrukce - princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich Funkce, obecne požadavky, Vazba na svislé stěny Nosné: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, Kovové, Kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové na ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové konstrukční řešení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
 • 2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
 • 3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
 • 4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
 • 5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
 • 6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
 • 7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
 • 8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
 • 9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
 • 10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
 • 11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
 • 12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
 • 13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Harmonogram cvičení

 • 1. cvičení: Zadání výkresu č. V1 – Půdorys nad 1. NP
 • 2. cvičení: Zadání výkresu č. V2 – Výkres tvaru monolitického stropu nad 1.NP
 • Zadání studie č. S1 – Uložení monolitického stropu
 • Konzultace: výkres č. V1
 • 3. cvičení: Zadání výkresu č. V3 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP
 • Zadání studie č. S2 – Uložení montovaného stropu – 2b
 • Konzultace: výkres č. V2, studie č. S1
 • Odevzdání: výkres č. V1
 • 4. cvičení: Zadání výkresu č. V4 – Svislý řez prvním nadzemním podlažím
 • Zadání studie č. S3 – Konstrukční principy se snahou eliminovat tepelné mosty
 • Konzultace: výkres č. V3, studie č. S2
 • Odevzdání: výkres č. V2, studie č. S1
 • 5. cvičení: Konzultace: výkres č. V4, studie č. S3
 • Odevzdání: výkres č. V3, studie č. S2
 • 6. cvičení: Odevzdání: výkres č. V4, studie č. S3
 • 7. cvičení: Zápočet
Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Věra Maceková, Milan Vlček: Zakládání staveb, ERA, 2006
Věra Maceková, Lubomír Šmoldas: Pozemní stavitelství II (S) - schodiště a monolitické stěnové systémy: modul 01, Akademické nakladatelství CERM, 2007
Věra Maceková: Pozemní stavitelství II (S) - zakládání staveb, hydroizolace spodní stavby: modul 02, Akademické nakladatelství CERM, 2007
Věra Maceková, Annemarie Nerudová, Dáša Sukopová: Pozemní stavitelství II (S) - podlahy, podhledy a povrchové úpravy: modul 03, Akademické nakladatelství CERM, 2007
Robin Barry: The construction of buildings. Vol.4, Wiley-Blackwell, 2000