English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH009
NázevProjekt – Pozemní stavitelství
Course nameProject – Building Constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Pěnčík

Obsahové informace

Student musí prokázat schopnost navrhovat jednoduché objekty po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem. Cílem je aplikace znalostí získaných v kurzech souvisejících s navrhováním stavebních konstrukcí k vytvoření kompozice dokumentace stavby, potřebné pro její realizaci.
Obsahem předmětu je vypracování projektové dokumentace zadaného objektu. Při aplikaci dílčích znalostí o stavebních konstrukcích se student naučí jak se vypracuje kompletní dokumentace stavby. Součástí zadání bude zpracování koordinační situace, vytyčovacího schema a pohledů zadané stavby.
Námětem je rodinný dům, volně stojící v intravilánu obce, o 2 nazemních podlažích a s částečným podsklepením pro technické zázemí (vytápění, sklepní boxy, garáž...). Zastřešení krovem s využitím podkroví. Stavební pozemek ve svahu pro uplatnění částečného podsklepení. Vrstevnicový plán s vyznačním stávajících objektů a inženýrských sítí pro napojení stavby.
Přílohy: Technická zpráva, Situace 1:200; půdorysy všech podlaží 1:100; Příčné řezy 1:100 celým objektem (případně schodištěm a tvarem zastřešení - rozhodne vyučující); Pohledy 1:100

Harmonogram cvičení

  • 1.-4. Návrh dispozice 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace dle zvoleného stavebního systému
  • 5.-7. Zpracování půdorysů v M 1:100
  • 8.-9. Zpracování řezů v M 1:100
  • 10. Výkres zastřešení v M 1:100
  • 11. Zpracování pohledů v M 1:100
  • 12. Technická zpráva ke stavební části návrhu stavby
  • 13. Situace v M 1:200
Student musí absolvovat předměty Pozemní stavitelství 1,2,3 and 4 a Nauka o budovách. Potřebné jsou znalosti z předmětů: Statika, Prvky betonových konstrukcí, Prvky kovových konstrukcí, Stavební mechanika, Stavební fyzka, Stavební materiály, Geodézie.

Základní literatura předmětu

VLČEK, Milan a PUCHÝŘ, Bohumil: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Verlag Dashöfer Praha, 2004
ČNI: ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, 2004
ČNI: ČSN 73 4301 – Obytné budovy, ČNI Praha, 2004
BARRY, R.: The Construction of Buildings 5, Blackwell Science, Cambridge, 1998
Chudley Roy: Construction Technology, Longman, London, 1987
ČNI: ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, 2004
ČNI: ČSN 73 4301 – Obytné budovy, ČNI Praha, 2004
: ČSN 73 0580, část 1 - 4 Denní osvětlení budov, ÚNMZ Praha, 0