English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH007
NázevNauka o budovách 1
Course nameIntroduction to Buildings‘ Design 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantLubor Kalousek

Obsahové informace

Absolvent předmětu získá znalosti o typologických základech projektování obytných staveb. Absolvent předmětu bude schopen koncepční práce při návrhu širokého spektra obytných budov s ohledem na požadavky výtvarné a kompoziční. Student si osvojí akceptování typologických a ergonomických zásad provozního řešení, požadavků na bezbariérové řešení staveb při dodržování platných norem, vyhlášek a předpisů.


Metodika projektování obytných staveb s využitím znalostí základních typologických, provozně dispozičních a objemových požadavků. Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Osvojení zásad architektonického a konstrukčního navrhování pozemních staveb. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení občanských staveb a přístupnosti k nim. Projektování obytných budov v navazujících cvičeních.

Harmonogram přednášky

 • 1. Soulad požadavků při tvorbě prostředí.
 • 2. Závislost prostoru na fyziologii uživatele.
 • 3. Provozní zásady. Vstupní prostory vnější a vnitřní.
 • 4. Komunikační prostory vertikální a horizontální.
 • 5. Hygienické a sociální vybavení.
 • 6. Bezbariérové řešení vnějšího prostředí.
 • 7. Bezbariérové řešení vnitřních prostorů staveb.
 • 8. Obytné budovy - dispozičně provozní vztahy. Zónování.
 • 9. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace.
 • 10. Typologické formy obytných budov.
 • 11. Posouzení obytných budov z hlediska proslunění a zastínění.
 • 12. Vestavba garáže a provozoven do bytových domů. Osazení do terénu. Odstupy jednotlivých objektů.
 • 13. Návaznost interiéru na exteriér. Oplocení. Malá architektura. Využití nezastavěné plochy pozemku.

Harmonogram cvičení

 • 1.– 12. Týden:
 • Zadání 1:
 • Vypracujte rešerši na libovolný rodinný dům, který si vyberete na www.archiweb.cz a posuďte minimálně z pěti hledisek.
 • Posuďte umístění na pozemku, orientaci ke světovým stranám… Rozeberte provozní vazby, posuďte plochy jednotlivých místností, popř. kubaturu, vypočtěte a vyhodnoťte osvětlení jednotlivých místností. Doplňte obrázky, případně náčrty, výpočty. Porovnejte s normou ČSN 73 4301 Obytné budovy, s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, vyhodnoťte ergonomii řešení jednotlivých prostorů…
 • Bude odevzdáno jako samostatná práce nebo přiloženo k zadání č. 2. Výstup na A4 nebo A3.
 • Zadání 2:
 • Na základě získaných informací z rešerše a přednášek navrhněte rodinný dům se 2 - 3 byty (např. jako dvougenerační: rodina se dvěmi dětmi + prarodiče). Dům bude alespoň částečně podsklepený.
 • Dům se navrhne dle současných trendů bydlení (ne jako sociální) s balkony, terasou nebo lodžiemi pro každý byt. Specifické požadavky zadá vedoucí práce – parcela (velikost + orientace), dále např. pracovna, posilovna, dílna, jídelna pro 10 lidí, hudební salonek, krb v jídelně apod. (samozřejmě specifické zadání co se týče parcely může být vždy pro celou skupinu stejné). Důraz bude také kladen na dostatek úložných prostorů, dům bude vybaven technickou místností (ne pračka v koupelně) s vlastním zdrojem vytápění a ohřevem teplé vody.
 • Dům bude mít zajištěno parkování pro každý z bytů (garáž nebo parkovací stání).
 • U návrhu budou zohledněny tyto aspekty:
 • - provozní vazby (rozdělení na denní a klidovou zónu)
 • - plochy, kubatura (podkrovní místnosti)
 • - úložné prostory
 • - osvětlení
 • - orientace ke světovým stranám (osazení v terénu)
 • - ergonomie (kuchyň, koupelna, komunikační prostory, pracovna…)
 • - barevnost
 • Výstup:
 • Projekt bude zpracován jako architektonická studie vybavená mobiliářem s popisem jednotlivých místností a výměrami. Tisk na formát A3 – horizontálně - lištová nebo kroužková vazba:
 • - průvodní zpráva
 • - situace 1 : 200
 • - půdorysy 1 : 100
 • - řez 1 : 100
 • - pohledy 1 : 100
 • - 3D vizualizace
 • Grafická úprava – libovolná technika - jednotná úprava všech listů – jednoduchý popis, barevně!!!
 • 13. týden – ZÁPOČET
Znalost základních konstrukcí zděných a betonových, kovových a dřevěných. Požadavky TZB, tepelné techniky a akustiky.

Základní literatura předmětu

: ČSN 73 4301 Obytné budovy, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009
: Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009
: Vyhláška č. 268/2009 Sb, o obecných technických požadavcích na stavby, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009
ŠTÍPEK, Jan a kol.: Základy nauky o stavbách, Praha: ČVUT, 2009
NEUFERT, Ernst and Peter: Architects data, Oxford and Northampton: The Alden Group Ltd., 2003
Parlament České republiky: Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., , 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

FILIPIOVÁ, Daniela: Projektujeme bez bariér, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002
REMEŠ, Josef a kol.: Stavební příručka, Praha: Grada, 2014
ŠTÍPEK Jan, PAROUBEK Jiří: Stavby pro bydlení, Praha: ČVUT, 2006
BLANC, Alan: Mitchels Internal Components, London: Longman, 1998
REID, Esmond: Understanding Buildings, London: Addison Wesley, 1996
NEUFERT,Ernst: Navrhování staveb, Consultinvest Praha, 2000