English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBD001
NázevZáklady stavební mechaniky
Course nameFundamentals of Structural Mechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební mechaniky
GarantJarmila Křiváková

Obsahové informace

Studenti získají základní znalosti stavební mechaniky potřebné pro další studium stavebního oboru a navazujících specializací.Budou umět řešit podporové reakce a vnitřní síly na rovinných staticky určitých konstrukcích a určovat kvadratické a deviační momenty složených průřezů.
Student bude umět řešit podporové reakce a vnitřní síly na rovinných staticky určitých konstrukcích určovat těžiště průřezů, kvadratické a deviační momenty, řešit jednoduchá i složená namáhání a vypočítat napětí v průřezu prutu a navrhnout jeho materiál a tvar, vypočítat deformace za ohybu.

Harmonogram přednášky

 • 1.Základní pojmy a axiomy statiky. Rovinný svazek sil. Soustava rovnoběžných sil v rovině.
 • 2.Obecná rovinná soustava sil. Statické modely rovinných konstrukcí, vazby a podepření, zatížení, reakce.
 • 3.Složky výslednice vnitřních sil přímých rovinných nosníků, diagramy vnitřních sil a momentů.
 • 4.Diferenciální závislosti mezi zatížením, vnitřními silami a momenty, diferenciální podmínky rovnováhy.
 • 5.Rovinné pravoúhle lomené nosníky a konzoly, výpočet reakcí ve vazbách, diagramy vnitřních sil a momentů.
 • 6.Rovinný šikmý nosník, spojité zatížení šikmého prutu, rovinný lomený nosník, reakce, diagramy vnitřních sil.
 • 7.Statika rovinných soustav těles, statická a kinematická určitost. Obecná metoda statické analýzy.
 • 8.Trojkloubový lomený nosník bez táhla a s táhlem, Gerberův nosník, reakce a diagramy vnitřních sil.
 • 9.Kvadratické a deviační momenty, Steinerova věta, hlavní kvadratické momenty. Poloměry setrvačnosti.
 • 10.Rovinné příhradové nosníky, statická a kinematická určitost. Výpočet osových sil v prutech.
 • 11.Prostorové soustavy sil. Vazby a reakce tuhého tělesa v prostoru, výpočet reakcí ve vazbách.
 • 12.Prostorově namáhaný přímý prut, prostorová pravoúhle lomená konzola, reakce a diagramy vnitřních sil.
 • 13.Prostorový pravoúhle lomený nosník, reakce, průběhy vnitřních sil a momentů.

Harmonogram cvičení

 • 1.Moment síly k bodu, dvojice sil. Rovinný svazek sil a obecná soustava sil.
 • 2.Soustava rovnoběžných sil v rovině a její statický střed.Těžiště rovinných obrazců.
 • 3.Nosník (prut), jeho podepření a zatížení. Výpočet podporových reakcí. Složky výslednice vnitřních sil.
 • 4.Řešení základních typů jednoduchých nosníků: prostý nosník, konzola, nosník s převislými konci.
 • 5.Řešení podporových reakcí a vnitřních sil lomených nosníků.
 • 6.Rozklad šikmého spojitého zatížení. Řešení šikmého nosníku, podporové reakce a určení průběhů vnitřních sil.
 • 7.Trojkloubový lomený nosník (bez táhla a s táhlem).
 • 8.Spojitý nosník s vnitřními klouby (Gerberův).
 • 9.Kvadratické a deviační momenty rovinných obrazců. Steinerova věta. Mohrova kružnice.
 • 10.Rovinné příhradové nosníky. Řešení osových sil v prutech styčníkovou a průsečnou metodou.
 • 11.Prostorový svazek sil. Obecná prostorová soustava sil. Podepření a podporové reakce tuhého tělesa v prostoru.
 • 12.Prostorově namáhaný přímý prut, prostorová pravoúhle lomená konzola, reakce a diagramy vnitřních sil.
 • 13.Prostorový pravoúhle lomený nosník, reakce, průběhy vnitřních sil a momentů.
Základní znalosti matematiky a fyziky ze střední školy.

Základní literatura předmětu

KADČÁK, Jaroslav a KYTÝR, Jiří: Statika stavebních konstrukcí I, Brno: VUTIUM, 2010
Meriam, J. L.: Statics and Dynamics, John Wiley & Sons, 1978
Bedford, A., Fowler, W.: Statics - Engineering Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1995