English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH03
NázevPozemní stavitelství III
Course nameBuilding Construction III

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantPetr Beneš

Obsahové informace

Návrh základových konstrukcí spodní stavby budovy.
Návrh hydroizolace spodní stavby.
Realizace opatření proti pronikání radonu do budovy.
Návrh požárně bezpečnostního řešení stavby.
Stanovení požárně technických charakteristik.
Zakládání staveb a konstrukční řešení spodní stavby podsklepených a nepodsklepených budov. Konstrukční řešení plošných a hlubinných základů s ohledem na základové poměry a nosné konstrukce budov. Ochrana budov proti vodě a zemní vlhkosti. Ochrana budov proti pronikání radonu. Základní problematika požární bezpečnosti staveb. Určení požárních charakteristik stavby, metodika stanovení požárního rizika, řešení únikových cest, určení požárně nebezpečného prostoru, zařízení pro protipožární zásah.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zakládání staveb – statické spolupůsobení horní a spodní stavby, deformace podloží, zásady mechaniky zemin, základová půda.
 • 2. Varianty řešení konstrukcí spodní stavby podsklepených budov, zakládání nepodsklepených budov, sedání základů, návrh a volba základových konstrukcí.
 • 3. Plošné základy, zvláštní úpravy horizontálních základů.
 • 4. Konstrukce vertikálních základů, moderní způsoby zakládání.
 • 5. Zakládání na hranici pozemku, v proluce, osvětlovací a větrací šachty, varianty řešení zakládání vnějších doplňujících částí staveb.
 • 6. Hydroizolace spodní stavby – volba účinné hydroizolace, systémy hydroizolace stavby, příklady řešení.
 • 7. Řešení hydroizolací proti tlakové a agresivní vodě, ochrana stavebního objektu proti pronikání radonu.
 • 8. Teorie požáru. Základní pojmy a názvosloví. Postup návrhu a posouzení PBS. Požární riziko dle ČSN 73 0802. Průměrné a soustředěné požární zatížení. Výpočtové požární zatížení.
 • 9. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Stupeň požární bezpečnosti. Požárně dělící konstrukce. Požární pásy.
 • 10. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění. Požárně technické charakteristiky stavebních konstrukcí a hmot (možnosti zlepšování vlastností).
 • 11. Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení. Náhradní únikové možnosti. Obsazení objektů osobami.
 • 12. Odstupové vzdálenosti. Posouzení podle intenzity tepelného toku a podle možného dopadu hořících částí.
 • 13. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. Zásobování požární vodou. Budovy pro ubytování. Změny staveb.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zakládání staveb
 • 2.-3. Plošné základy
 • 4.-5. Konstrukce vertikálních základů
 • 6.-7. Hydroizolace spodní stavby
 • 8.-9. Požární úseky. Stupeň požární bezpečnosti
 • 10. Únikové cesty
 • 11. Odstupové vzdálenosti
 • 12. Stavebně technická zařízení
 • 13. Zásobování požární vodou
Konstrukční systémy budov, svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, převislé a zavěšené konstrukce, konstrukce schodišť,základní znalosti stavební mechaniky.

Základní literatura předmětu

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., CERM Brno, 1994
BENEŠ, Petr, BENEŠOVÁ, Romana, RUSINOVÁ, Marie, SEDLÁKOVÁ, Markéta, ŠVECOVÁ, Táňa: Požární bezpečnost staveb, VUT Brno, 2015

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 20, ČVUT Praha, 2001
: Požární kodex norem ČSN 73 08xx.. 0, , 0
: Aktual bulletin č. 1 až 17 - podpůrné texty vyd.hl.správou PO MV do r. 2000, Praha, 1999
Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada Publishing, Praha, 2006