English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH001
NázevPozemní stavitelství 1
Course nameBuilding Constructions 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRoman Brzoň

Obsahové informace

• Uvedení do problematiky pozemního stavitelství.
• Osvojí si odbornou terminologii, získají znalosti o základních konstrukčních principech.
• Přehled základního názvosloví konstrukcí a jejich členění.
• Úvod k základnímu přístupu při navrhování budov.
• Seznámení s hlavní nosnými konstrukcemi a konstrukčními systémy budovy.
• Seznámení s fázemi výstavby a požadavky na dokumentaci staveb
• Studenti se naučí číst výkresy pozemních staveb a získají základy technického zakreslování a myšlení.
• Předmět je úvodem do problematiky pozemního stavitelství, jeho názvosloví, třídění, struktury konstrukce objektu a souvisejících stavebních dílů – souhrnně technického sytému konstrukcí budovy.
• Seznámení se základní stavební terminologií.
• Jsou stanoveny základní požadavky na hlavní konstrukce staveb a jejich stručný přehled.
• Velká pozornost je věnována zásadám navrhování staveb a stavební legislativě.
• Představení stavebních materiálů a jejich vlastností včetně modulové koordinace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod a představení problematiky pozemního stavitelství; proces návrhu stavby jako vyvážená kooperace profesí. Základní funkční, materiálové, technologické a technické požadavky na stavební konstrukce.
 • 2. Typy staveb (obytné, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce domu a jeho a vnitřního prostředí, - stručná typologická pravidla.
 • 3. Základní terminologie, přehled základních stavebních konstrukcí.
 • 4. Konstrukční požadavky na stavební konstrukce, odolnost staveb proti vnějším vlivům. Požadavky na omezení úniku tepla a hygieny vnitřního prostředí, technologické požadavky, požadavky ekologické, ekonomické požadavky. Stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
 • 5. Modulární koordinace - zásady proporcionality , princip modulární koordinace, provádění modulu ve stavebních konstrukcích , koordinační rozměry.
 • 6. Stavební materiály, fyzikální a chemické vlastnosti materiálů. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře a vrata.
 • 7. Základní seznámení s nosnými svislými a vodorovnými konstrukcemi.
 • 8. Stručný úvod do: Zakládání staveb, střešní systémy budov a krytiny, šikmé nosné konstrukce.
 • 9. Projektová činnost ve výstavbě; stavební legislativa, České technické normy, (model systému budovy, princip konstrukčního řešení).
 • 10. Proces a realizace stavby, hlavní účastníci stavebního procesu. Metodika procesu návrhu stavby. Legislativa – Technické požadavky na stavby.
 • 11. Péče o stavby: údržba a opravy, modernizace a rekonstrukce, renovace.
 • 12. Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady navrhování.
 • 13. Tepelná ochrana budov a zásad pro úsporu energie - tepelná pohoda v interiérech , tepelné vlastnosti konstrukcí , energetická účinnost .

Harmonogram cvičení

 • 1. cvičení: Zadání studie č. S1- Vypracovat studii modulové koordinace dle vzoru;
 • 2. cvičení: Zadání studie č. S2- Zakreslování vybraných stavebních konstrukcí dle normy požadovaných normativních předpisů;
 • Konzultace: studie č. S1
 • 3. cvičení: Zadání studie č. S3- Vypracování souhrnné studie dle vzoru;
 • Zadání studie č. S4- Vypracování studie rodinného domu;
 • Odevzdání: studie č. S1
 • Konzultace: studie č. S2
 • 4. cvičení: Revize předchozích zadání;
 • Konzultace: studie č. S3 a S4
 • Odevzdání: studie č. S2
 • 5. cvičení: Zadání studie č. S5- Vypracování studie schodiště;
 • Odevzdání: studie č. S3
 • Odevzdání: studie č. S4
 • 6. cvičení: Konzultace: studie č. S5
 • 7. cvičení: Zadání výkresu č. V1- Výkres půdorysu 1NP ;
 • Odevzdání: studie č. S5
 • 8. cvičení: Konzultace: výkres č. V1
 • 9. cvičení: Zadání výkresu č. V2- Výkres stropní konstrukce;
 • Odevzdání: výkres č. V1
 • 10. cvičení: Zadání výkresu č. V3- Výkres příčného řezu objektem;
 • Konzultace: výkres č. V2
 • 11. cvičení: Zadání výkresu č. V4- Výkres technických a architektonických pohledů; Konzultace: výkres č. V3
 • Odevzdání: výkres č. V2
 • 12. cvičení: Konzultace: výkres č. V4
 • Odevzdání: výkres č. V3
 • 13. cvičení: Odevzdání: výkres č. V4
 • Zápočet
Písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování nejzákladnější odborné terminologie, základní materiální znalosti, základní obecné konstrukční znalosti, logické myšlení.

Základní literatura předmětu

Štípek, J.: Zásady nauky o stavbách, ČVUT Praha, 2000
Matoušková,D.,Solař,J.: Pozemní stavitelství I., VŠB TU Ostrava, 2005
Klimešová a kolektiv: M01 Nauka o pozemních stavbách, , 2004
: Vyhláška č.499/2006, Sb. o dokumentaci staveb, , 0
: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů., , 0
: Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb., , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

REMEŠ, Josef: Stavební příručka, 2 .aktualizované vydání, Grada, 2014
Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I., ČVUT Praha, 2002
Víchová, J., Hofmanová, A., Karlovská, I.: Obecné technické požadavky na výstavbu s komentářem, ABF Praha, 1999