English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYF5
NázevFrancouzština odborná základní
Course nameProfessional French - Basic Level

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky francouzského odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou terminologii svého studijního oboru (konstrukce, dopravní stavby, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika a management ve stavebnictví). Studenti se zdokonalí v porozumění odbornému francouzskému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci na odborné téma a přednést ji před svými kolegy.

Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných francouzských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické francouzštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Harmonogram cvičení

  • Studium na univerzitě a využití informačních technologií
  • 2. Obory stavebního inženýrství
  • 3. Základní stavebně-inženýrská terminologie
  • 4. Stavební materiály
  • 5. Pozemní stavitelství
  • 6. Čísla, jednotky a míry
  • 7. Jak prezentovat v ruštině
  • 8. - 12. Odborné texty s tématikou jednotlivých studijních oborů
  • 13. Zápočtový test
Znalost obecné francouzštiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Wotkeová-Robovská: Le francais pour les étudiants de génie civil et architecture., , 1991
  • Wotkeová-Robovská: Le francais pour les étudiants de génie civil et architecture.