English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW05
NázevRealizace staveb
Course nameConstruction Realization

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantBoris Biely

Obsahové informace

Studenti po absolvování předmětu budou umět řešit administrativu spojenou s výstavbovým procesem. Studenti se naučí řešit na individuálních příkladech v celé své komplexnosti dokumentace předkládané k veřejnoprávním projednání, budou umět administrovat žádosti o zahájení územního, stavebního či kolaudačního řízení. Dále se naučí vypracovat podmínky pro zadání výběrového řízení a jeho objektivního vyhodnocení, tedy administrace související i s veřejnými zakázkami včetně příslušných smluvních ustanovení. Studenti zpracují administraci náležející k předání staveniště či předání celého díla nebo jeho části, včetně pořízení příslušných administrativních dokladů. V další části předmětu je cílem naučit studenty chápat a modelovat různé způsoby časového plánování - řádkový harmonogram, časoprostorový graf, síťové grafy a jejich aplikace na konkrétní zadání.
Předmět řeší problematiku přípravy a způsobu výstavby objektů a stavebních celků. Stavba budov není jen záležitostí projektu a statického výpočtu. Jde o složitý komplexní proces zahrnující investiční záměr, jeho technickou přípravu, ekonomické propočty, stavební řízení, stavebně technologickou přípravu a výslednou fázi - realizaci stavby.
Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému, jehož výsledkem je dokončený stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba. Převážně jde o činnosti vykonávané stavebním inženýrem - technologem, neboť přímo souvisejí s výrobními procesy, jejich technologickou strukturou, časovou návaznostím, koordinací řešením výrobního prostoru a operativním řízením stavebního provozu. Lze je matematicky modelovat, optimalizovat a aktualizovat. Výsledky přípravy jsou obsahem stavebně technologického projektu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu (investiční politika, investiční proces, účastníci výstavby), veřejnoprávní projednání stavby (hlavní předpisy, soustava stavebních úřadů, územní plánování
 • 2. Veřejnoprávní projednání stavby - územní řízení, dokumentace k územnímu řízení, stavební řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení
 • 3. Nabídkové a výběrové řízení (způsoby zadávání veřejných zakázek, poptávka, nabídka, výběr zhotovitele, smluvní vztahy, smlouva o dílo)
 • 4. Staveništní výstavbové procesy (členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura, stádiové procesy, průběh výstavby, výrobní proces objektu pozemní stavby)
 • 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě (členění výstavby do fází, investorský způsob výstavby, výstavba s kompletovanými vyššími dodávkami, výstavba s projektovanými vyššími dodávkami, výstavba „na klíč“)
 • 6. Činnosti výrobního procesu (převzetí staveniště, převzetí prací, stavební deník, přejímací řízení, kolaudační řízení)
 • 7. Modelování časové struktury stavby (lhůta výstavby, technologický normál, harmonogram, cyklogram)
 • 8. Metody síťového plánování (síťový graf hranový, síťový graf uzlový, stavebně technologický síťový graf)
 • 9. Síťová analýza (Pojmy a souvislosti, základy síťové analýzy, zdrojová analýza, nákladová analýza, projekt organizace výstavby)
 • 10. Cenová kalkulace (cena stavebních prací, kalkulační vzorec, materiál, mzda – úkolová, časová, náklady na stroje, ostatní přímé náklady, režie, zisk, daň z přidané hodnoty)
 • 11. Řízení provozu na stavbách (řídící činnosti ve stavebním procesu, způsoby řízení, práva a povinnosti stavbyvedoucích a mistrů, ostatní činnosti prováděné na stavbách, kvalita produkce, ochrana životního prostředí)
 • 12. Modelování výrobního prostoru stavby (provozní, výrobní, hygienická a sociální zařízení staveniště, zásady navrhování staveništních zařízení, ekonomika návrhu zařízení staveniště)
 • 13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na stavbách, základní zásady bezpečného provádění prací)

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s programem cvičení semestru, organizační pokyny, požadavky na dokumentaci pro územní a stavební řízení (průvodní a technická zpráva a jejich náležitosti)
 • 2. Dopracování průvodní zprávy, souhrnné zprávy, situace stavby a zásad organizace výstavby dle příloh vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb. (původní vyhláška 499/2006 Sb.), vzorové formuláře dle vyhlášky 526/2006 Sb. a jejich vyplnění dle dopracované technické dokumentace (2 formuláře)
 • 3. Předávací protokol mezi objednatelem a zhotovitelem (předání staveniště, předání stavby) jeho vyplnění a sestavení seznamu dokladů k předávacímu řízení individuální akce
 • 4. Vyhlášení výběrového řízení, zadávací podmínky, zpracování nabídky, smlouva o dílo na realizaci stavby (nebo její části), vyhodnocení nabídek, tabulka hodnocení
 • 5. Řádkový harmonogram, cyklogram
 • 6. Hranově, uzlově definovaný síťový graf
 • 7. Zápočet
Základní znalosti a vědomosti o účastnících a procesu výstavby.

Základní literatura předmětu

Hloušek, P.: Příprava a realizace staveb, VUT Brno, Fakulta stavební, 2002
Hájek, V., Jelen, V., Vokálová J.: Ekonomika a management 10, část 1., 2., ČVUT Praha, Fakulta stavební, 1999
Jarský Č. Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, AA CERM Brno, 2003
Hloušek P.: Příprava a realizace staveb, VUT Brno, 2001
Uher, T., Levido, G.: Construction planning and control, University of New South Wales, 1990
Pilcher, R.: Principles of construction management, McGraw-Hill, London, 1992
Starr, M. K.: Systems management of operations, New York, Prentice Hall, 1991

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Harris, F., McCaffer, R.: Modern construction management, London, 1992
Malý, S.: Legislativa ve stavebnictví, ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000