English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV12
NázevMarketing ve stavebnictví
Course nameMarketing in the Civil Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantBohumil Puchýř

Obsahové informace

Výsledky obsahují jednak všeobecné ukazatele, které slouží k rychlému zhodnocení zakázek a dále detailní zhodnocení nejrůznějších aspektů marketingu ve stavebnictví. Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie ve stavebnictví. Výklad je prokládán příklady firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností. Znalost schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.
Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do průmyslového marketingu
 • 2. Základní pojmy a principy
 • 3. SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití
 • 4. Tržní prostředí a reprodukční proces
 • 5.-6. Specifikace marketingu pro stavebnictví
 • 7.-8. Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi
 • 9.-10. Marketingový výzkum – metody a postupy
 • 11. Marketingově řízené firmy – východiska a zásady
 • 12. Marketingový audit stavební firmy
 • 13. Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví

Harmonogram cvičení

 • 1. Organizace předmětu, vysvětlení podstaty seminární práce a její presentace
 • 2. Zadání dotazníkového šetření
 • 3. Sběr dat
 • 4. Sběr dat
 • 5. Představení jednotlivých firem, Definování marketingových potřeb podniku
 • • Segmentace
 • • Označení potřeb
 • • Definování technologii
 • 6. Situační analýza
 • • marketingová analýza potřeb
 • • zmapování (výčet) konkurence
 • • analýza konkurence
 • • analýza trendů
 • • analýza mezinárodních vztahů
 • • silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT)
 • 7. Konzultace ke zpracovávanému úkolu
 • 8. Shrnutí a strategie
 • • východiska k plánování
 • • portfolio a analýza trhu
 • • atraktivita a konkurenceschopnost
 • • výhody vlastního podniku
 • 9. Konzultace ke zpracovávanému úkolu
 • 10. Strategie podniku a aplikování marketingového plánu
 • • strategické cíle
 • • alokace zdrojů
 • • vlastní pozice
 • • definování konkurenceschopnosti
 • • časový harmonogram
 • 11. Konzultace ke zpracovávanému úkolu
 • 12. Prezentace marketingového plánu zápočet
 • 13. Opravný termín presentace, zápočet
Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

Kotler Philip: Marketing a management, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2001
Pleskač Jiří, Soukup Leoš: Marketing ve stavebnictví, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2001
Horáková Helena: Strategický marketing, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2000
Kotler, Philip: Marketing podle Kotlera, Praha: Management Press, 2000
Cooper John, Lane Peter: Marketingové plánování, Praha: GRADA Publishing, a.s., 1999
Jerome Mc. Carthy, William Perreault, Jr.: Basic Marketing - A Global-Managerial Approach, IRWIN, Boston, 1993
Jerome Mc. Carthy , William Perreault, Jr.: Applications in Basic Marketing, IRWIN, Boston, 1995