English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU098
NázevInženýrská algoritmizace
Course nameAlgorithm Developmant in Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantMiroslav Menšík

Obsahové informace

Základy algoritmizace pro technicky orientované uživatele s využitím běžně dostupných integrovaných programovacích nástrojů. Rozšiřování funkcionality běžných aplikací pomocí vestavěného vývojového prostředí, aplikační modely, základy objektově orientovaného programování. Aplikace elementárních numerických metod při simulaci a vizualizaci jednoduchých soustav z oblasti mechaniky, aerodynamiky, termodynamiky apod.
Základní informace o objektovém modelu je také prezentována v uživatelsky známém prostředí AutoCADu. Součástí předmětu je zpracování větší aplikace – generování náhradní oblasti pro úlohu MKP, vykreslení geodetického měření, vykreslení izočar, atd.
Základy algoritmizace pro technicky orientované uživatele s využitím běžně dostupných integrovaných programovacích nástrojů.
Aplikace elementárních numerických metod při simulaci a vizualizaci jednoduchých soustav z oblasti mechaniky, aerodynamiky, termodynamiky apod.
Základy objektového modelu AutoCADu a jeho využití pro zpracování větší aplikace.

Harmonogram cvičení

 • Vývojové prostředí jazyka VBA. Používání referencí a typových knihoven.
 • Proměnné, reprezentace datových typů, přiřazovací příkaz.
 • Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly.
 • Funkce a procedury. Předávání parametrů. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a vý-stupy. Formuláře a události. Obsluha událostí.
 • Práce se strukturovanou proměnnou a proměnnou typu pole. Vektorová funkce.
 • Strukturované a objektově orientované programování. Objektové modely aplika-cí MS Office, AutoCAD. Základní objekty modelů. Syntaxe. Vlastnosti a metody.
 • Rozhraní AutoCAD ActiveX Automation. vytváření elementárních entit, vlastnosti základních objektů. Editace elementárních entit. Práce s vrstvami.
 • Základy simulace, využití numerických metod, počáteční úloha. Animační tech-niky s využitím vestavěných vizualizačních nástrojů. Dynamický graf.
 • Aplikační vytváření entit. Editace elementárních entit. Práce s vrstvami. Kon-strukce výběrů.
 • Programová práce se souborovým systémem, algoritmy datových konverzí.
 • Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy. Pokročilé řešení a animace velkých deformací pružné soustavy.
 • Aplikační vytváření složitějších entit (bloky, externí reference) a jejich atributy.
 • Zpracování entit definovaných v textovém souboru. Práce se souborovým systémem.
 • Kooperace aplikačních modelů, programové zpracování rozsáhlých textů. Generování náhradní oblasti pro řešení MKP úlohy.
 • Postprocesing. Vykreslení provedeného zaměření.
Literatura není u předmětu zadána