English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI52
NázevDiagnostika stavebních konstrukcí (K)
Course nameDiagnostics of constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantLeonard Hobst

Obsahové informace

Studenti získají znalosti z teoretického a praktického provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.
Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
Užití celého spektra radiografických metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radiografické a magnetické metody při určování výztuže v konstrukcích)
Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavebně technický průzkum
 • 2. Přehled diagnostických metod
 • 3.-4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů
 • 5.-6. Diagnostika betonových konstrukcí
 • 7.-8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí
 • 9.-10. Diagnostika dřevěných konstrukcí
 • 11.-12.Radiační diagnostické metody I
 • 13. Radiační diagnostické metody II

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání seminární práce, návrh diagnostiky železobetonové konstrukce
 • 3.-4. Nedestruktivní zkoušení betonu - rovnoměrnost, indikátory výztuže
 • 5.-6. Zkoušení jádrových vývrtů, charakteristická pevnost betonu v tlaku
 • 7.-8. Radiační defektoskopie
 • 9.-10. Zkoušení cihelného zdiva
 • 11.-12.Prezentace seminárních prací, zápočet
Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Základní literatura předmětu

Schmid, P.: Základy zkušebnictví, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001
Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures, Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2, Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti, ČNI Praha, 1971
: ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců, ČNI Praha, 1975
: ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích, ČNI Praha, 2001
: ČSN 73 2011 Nedestruktivné skúšanie betonových konstrukcií, ČNI Praha, 2012
Věchet, M. a kol.: Defektoskopie v otázkách a odpovědích, SNTL Praha, 1989
Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, TK 17, AIT, ČKAIT Praha, 1999
Pavlík, A., Doležal, J.: Nedestruktivní vyšetřování betonových konstrukcí, SNTL Praha, 1972