English

Katalog předmětů

Identifikace

Kód5M5
NázevSpeciální problémy dopravních staveb I
Course nameSpecial problems of road constructions I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantDušan Stehlík

Obsahové informace

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva
Zkoušení geometrických vlastností kameniva
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání
Asfalty a asfaltová pojiva
Asfaltové směsi - zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
Zkoušení silničních asfaltových směsí (ČSN 73 6160)
Zkoušení asfaltových zhutněných směsí

Harmonogram přednášky

 • 1. Zkoušení základních vlastností zemin a zlepšených zemin: klasifikace zemin pro dopravní stavby, určení objemové hmotnosti zemin a zhutněných zemin, laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, laboratorní stanovení poměru únosnosti CBR
 • 2.Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: metody odběru vzorků (ČSN EN 932-1), metody zmenšování laboratorních vzorků (ČSN EN 932-2).
 • 3.Zkoušení geometrických vlastností kameniva: stanovení zrnitosti-Sítový rozbor (ČSN EN 933-1), stanovení tvaru zrn-tvarový index (ČSN EN 933-4), stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu (ČSN EN 933-5)
 • 4. Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva: metody pro stanovení odolnosti proti drcení (ČSN EN 1097-2), stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti sypaného kameniva (ČSN EN 1097-3), stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru (ČSN EN 1097-4), stanovení vlhkosti sušením v sušárně (ČSN EN 1097-5)
 • 5. Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání: stanovení smršťování (ČSN EN 1367-4), stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování (ČSN EN 1367-1), zkouška síranem hořečnatým (ČSN EN 1367-2)
 • 6. Zkoušení chemických vlastností kameniva (ČSN EN 1744): chemické rozbory, příprava výluhů kameniva
 • 7. Asfalty a asfaltová pojiva: posouzení zjevných vlastností (ČSN EN 1425), stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426), stanovení bodu měknutí-Metoda kroužek a kulička (ČSN EN 1427), stanovení bodu lámavosti podle Fraasse (ČSN EN 12593),
 • 8. Asfaltové směsi: návrh čáry zrnitosti asfaltové směsi, určení optimálního množství asfaltu do asfaltové směsi,
 • 9. Asfaltové směsi: zhutnění Marshallových zkušebních těles, stanovení objemové hmotnosti zhutněné asfaltové směsi,
 • 10. Asfaltové směsi: Marshallova zkouška, stanovení pevnosti v příčném tahu, odolnost asfaltové směsi proti vodě, nasákavost, citlivost na teplotu,
 • 11. Asfaltové směsi: rozbor asfaltové směsi (extrakce), zkoušení asfaltových zhutněných směsí
 • 12. Asfaltové směsi – funkční zkoušky: komplexní modul tuhosti, únavové charakteristiky, nízkoteplotní vlastnosti, měření trvalých deformací.
 • 13. Závěrečné opakování, zápočet.
Požadují se základní všeobecné znalosti o stavebních materiálech.

Základní literatura předmětu

KAUN, M., LUXEMBURK, F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT Praha, 1998
BAŽANTOVÁ, Z., SVOBODA, L., NOVÁK, J., TOBOLKA, Z. : Nauka o materiálech 10, ČVUT Praha, 1996
Stehlík D.: Písemné podklady ke studiu předmětu, ftp://student@147.229.19.137/Stehlík/, 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MICHALKO, O., MIKŠ, A., SEMERÁK, P., KLEČKA, T. : Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, ČVUT Praha, 1998
Shell Bitumen U.K. Ltd. : The Shell Bitumen Handbook, , 0