English

Informace o celoživotním vzdělávání na FAST VUT v Brně

Pravidla studia v celoživotním vzdělávání stanovuje Směrnice děkana č. 15/2012 ve znění Dodatku č. 1, která se týká celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Fakulty stavební VUT v Brně. Vše podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a řádem celoživotního vzdělávání VUT v Brně.

Studium kurzů v rámci CŽV probíhá na základě smluvního vztahu a tento způsob studia je zpoplatněn. Cena je:

 • 600,- Kč za 1 kredit v bakalářském studiu,
 • 800,- Kč za 1 kredit v navazujícím magisterském studiu,
 • 84 € za 1 kredit v případě bakalářského studijního programu Civil Engineering,
 • 112 € za 1 a v případě navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering.

V rámci CŽV nelze absolvovat bakalářskou či diplomovou práci.

Podrobné informace k této formě studia naleznete ve Směrnice děkana č. 15/2012 ve znění Dodatku č. 1.

Zájemci o studium CŽV si mohou v termínu od 1. 9. do 9. 9. 2016 na PVO podat žádost o studium formou celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2016/17. Zájemci si přinesou 2x OBOUSTRANNĚ vytištěnou, vyplněnou a podepsanou Smlouvu o studiu akreditovaných studijních programů v programu celoživotního vzdělávání. Referentka PVO doplňuje pouze podmínku přijetí bez přijímací zkoušky (Tabulka č. 2 smlouvy). Studenti, kteří chtějí studovat pouze předměty z letního semestru, mohou uzavřít smlouvu 6. – 13. 1. 2017.

Studium CŽV nemůže být v souběhu se studiem ve stejném akreditovaném studijním programu. Lze ale např. studovat bakalářský studijní program a formou CŽV studovat předměty z navazujícího magisterského studijního programu. Před uzavřením smlouvy CŽV je nutno mít ukončeno stávající studium, nejpozději dnem 15. 9. 2016.

Fakulta stavební VUT v Brně nabízí zájemcům o studium na fakultě, aby v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) absolvovali zvolené předměty akreditovaných studijních programů:

Mgr. Lenka Valihrachová

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=valihrachova.l

PracovištěPedagogicko-vědecké oddělení
Zařazenítech.-hosp. pracov.
Funkcečlen
 
KancelářA216 (Veveří 95)
Tel. VUT541147121
Fax541147160
E-mailvalihrachova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.PO 13 - 15 hod / ST 9 - 12 hod / PA 9 - 12 hod
Home Page

 • Pedagogicko-vědecké oddělení - člen
 • Studijní program Geodézie a kartografie
 • Studijní program Stavební inženýrství v
 • kombinované formě studia
 • Celoživotní vzdělávání

Termíny podávání informací a uzavírání smluv


Datum Čas Místnost
ČT 1. 9. 2016 9.00 – 11.00 hod. A216
ÚT 6. 9. 2016 9.00 – 11.00 hod. A216
ČT 8. 9. 2016 9.00 – 11.00 hod. A216
PÁ 9. 9. 2016 9.00 – 11.00 hod. A216

Nezapomeňte

Chce-li být účastník CŽV opětovně přijat ke studiu akreditovaného studijního programu v akademickém roce 2017/18, je povinen podat ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu:

 • pro bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb do 15. 12. 2017,
 • pro bakalářské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a pro bakalářský studijní program s prezenční formou studia Městské inženýrství do 31. 3. 2017,
 • pro navazující magisterské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie (pouze prezenční forma studia) do 31. 3. 2017.