English

Informace o celoživotním vzdělávání na FAST VUT v Brně

Pravidla studia v celoživotním vzdělávání stanovuje Směrnice děkana č. 5/2017, která se týká celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Fakulty stavební VUT v Brně. Vše podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Řádem celoživotního vzdělávání VUT v Brně.

Studium kurzů v rámci CŽV probíhá na základě smluvního vztahu a tento způsob studia je zpoplatněn. Cena je:

  • 600,- Kč za 1 kredit v bakalářském studiu,
  • 800,- Kč za 1 kredit v navazujícím magisterském studiu,
  • 84 € za 1 kredit v případě bakalářského studijního programu Civil Engineering,
  • 112 € za 1 a v případě navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering.

V rámci CŽV nelze absolvovat bakalářskou či diplomovou práci.

Podrobné informace k této formě studia naleznete ve Směrnice děkana č. 5/2017.

Zájemci o studium CŽV si mohou v termínu od 1. 9. do 8. 9. 2017 na STO podat žádost o studium formou celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2016/17. Zájemci si přinesou 2x OBOUSTRANNĚ vytištěnou, vyplněnou a podepsanou Smlouvu o studiu akreditovaných studijních programů v programu celoživotního vzdělávání. Referentka STO doplňuje pouze podmínku přijetí bez přijímací zkoušky (Tabulka č. 2 smlouvy). Studenti, kteří chtějí studovat pouze předměty z letního semestru, mohou uzavřít smlouvu 5. – 12. 1. 2018.

Studium CŽV nemůže být v souběhu se studiem ve stejném akreditovaném studijním programu. Lze ale např. studovat bakalářský studijní program a formou CŽV studovat předměty z navazujícího magisterského studijního programu. Před uzavřením smlouvy CŽV je nutno mít ukončeno stávající studium, nejpozději dnem 14. 9. 2017.

Fakulta stavební VUT v Brně nabízí zájemcům o studium na fakultě, aby v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) absolvovali zvolené předměty akreditovaných studijních programů:

Ilona Gottwaldová

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=gottwaldova.i

PracovištěStudijní oddělení
Zařazenítech.-hosp. pracov.
Funkcečlen
 
KancelářA224 (Veveří 95)
Tel. VUT541147123
Fax541 147 160
E-mailgottwaldova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Osobní číslo VUT105181
Úřední hod.PO 13 - 15 hod / ST 9 - 12 hod / PA 9 - 12 hod
Home Page

  • Studijní oddělení - člen
  • Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia
  • Projektová činnost

Termíny podávání informací a uzavírání smluv


Datum Čas Místnost
ČT 1. 9. 2017 9.00 – 11.00 hod. A216
ÚT 5. 9. 2017 9.00 – 11.00 hod. A216
ČT 6. 9. 2017 9.00 – 11.00 hod. A216
PÁ 8. 9. 2017 9.00 – 11.00 hod. A216

Nezapomeňte

Chce-li být účastník CŽV opětovně přijat ke studiu akreditovaného studijního programu v akademickém roce 2018/19, je povinen podat ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu:

  • pro bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb do 15. 12. 2017,
  • pro bakalářské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a pro bakalářský studijní program s prezenční formou studia Městské inženýrství do 31. 3. 2018,
  • pro navazující magisterské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie (pouze prezenční forma studia) Městské inženýrství do 31. 3. 2018.