English

Orgány fakulty

pro funkční období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018


prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc., MBA

Děkan
prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc., MBA

Vědecké a odborné zaměření

Stavební hmoty, pórobetony, polymery ve stavebnictví, koroze, degradace a trvanlivost stavebních materiálů, vady a poruchy stavebních hmot, sanace betonů, povrchové úpravy staveb, recyklace odpadů, využití druhotných surovin, oceňování nemovitostí.

Délka praxe: 32 let

Monografie 6
Kapitoly v monografii 14 (z toho 5 zahraniční)
Článek v zahraničních časopisech 40
Příspěvek na zahraniční konferenci 110
Článek v domácích časopisech 65
Příspěvek na domácí konferenci 195
Vysokoškolská skripta, opory 7
Vyzvané přednášky 29
Ostatní (expertízy, posudky, zprávy) 5435
Ověřená technologie, funkční vzorek, užitný vzor 51
Úspěšně vedené obhajoby VŠKP v bakalářském studium od roku 2008 23
Úspěšně vedené obhajoby VŠKP v magisterském studium od roku 1984125
Úspěšně vedené obhajoby VŠKP v doktorském studium od roku 1993 25
Zodpovědný řešitel výzkumných záměrů 2
Zodpovědný řešitel mezinárodních projektů5
Zodpovědný řešitel grantových projektů a projektů MPO, TAČR40
Spoluautor technických a normových podmínek pro firmy:
 • ČEZ a.s.,
 • České dráhy s.p.,
 • Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a Eurotel Praha spol. s r.o.
Spolupráce s Českým normalizačním institutem na překladu a lokalizaci evropských norem z oblasti výrobků a systémů pro ochranu a opravy betonových konstrukcí.

TA ČR – zpravodaj Program ALFA
GA ČR – člen OK1 - technické vědy, předseda panelu P104 – do 31. 3. 2015
Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) – člen prezidia
WTA CZ (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky) – předseda
Odborná sekce Rady kvality ČR – "Kvalita v průmyslu a stavebnictví" – předseda
Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně, ČVUT Praha, VŠB-TUO Ostrava, STU Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, TUKE Košice, KÚ ČVUT – člen
Vědecká rady VUT – člen
WTA International – Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege, Německo – člen
International Union of testing and Research laboratories for Materials and Structures (RILEM), Paris, Francie – člen
Building Vision Consortium – prezident

pro funkční období 2014-2018

-- Termíny a předběžné programy AS – veřejné dokumenty senátu

Předseda a místopředsedové AS FAST VUT v BRNĚ

Předseda AS FAST Ing. Petr Beneš, CSc.
Místopředseda AS FAST, předseda Komory akademických pracovníků doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Místopředseda AS FAST, předseda Studentské komoryIng. Michaela Šmídková

Tajemnice AS FAST

Mgr. Lenka Krajíčková

Komora akademických pracovníků

Studentská komora

 1. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - předseda
 2. Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D.
 3. Ing. Petr Beneš, CSc.
 4. Ing. Boris Biely
 5. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 6. doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
 7. prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
 8. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
 9. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
 10. RNDr. Helena Koutková, CSc.
 11. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 12. Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
 13. doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc.
 14. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.
 15. doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA
 16. doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
 17. doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.
 18. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 19. doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
 20. RNDr. Jana Slaběňáková
 21. Ing. Milan Šmak, Ph.D.
 22. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
 23. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.
 24. Ing. Hana Uhmannová, CSc.
 25. prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 1. Ing. Michaela Šmídková - předseda
 2. Ing. Zbyněk Auer
 3. Bc. Pavel Černý
 4. Ing. et Ing. Michaela Dvořáková
 5. Bc. Michaela Gelová
 6. Žaneta Hrochová
 7. Eliška Jarmerová
 8. Jan Jílek
 9. Bc. Jiří Müller
 10. Bc. Veronika Ondryášová
 11. Bc. Lukáš Rundt
 12. Daniel Různar
 13. Jana Vtípilová
 14. Bc. Jindřich Woytela
Ekonomická komise Pedagogická komise Personální komise
 1. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - předseda
 2. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 3. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 4. Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
 5. doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA
 6. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 7. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 8. Bc. Lukáš Rundt
 9. Ing. Michaela Šmídková
 1. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. - předseda
 2. doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc.
 3. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 4. doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
 5. RNDr. Jana Slaběňáková
 6. Ing. Milan Šmak, Ph.D.
 7. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
 8. Ing. Hana Uhmannová, CSc.
 9. Bc. Michaela Gelová
 10. Eliška Jarmerová
 11. Jana Vtípilová
 1. Ing. Boris Biely - předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 4. RNDr. Helena Koutková, CSc.
 5. Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
 6. Ing. Zbyněk Auer
Legislativní komise Vědecká komise  
 1. prof. Ing. Jiří Vala, CSc. - předseda
 2. doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
 3. prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
 4. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.
 5. Ing. Zbyněk Auer
 6. Ing. et Ing. Michaela Dvořáková
 1. doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - předseda
 2. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
 3. doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
 4. doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
 5. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
 6. Ing. et Ing. Michaela Dvořáková
 
 • Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan.
 • Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.
 • Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.
 • Vědecká rada fakulty
  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy,
  • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
 • Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

Řádní členové

pracovníci fakulty a VUT

Řádní členové

externí pracovníci

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - předseda
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
prof. Ing. Jan Šulc, CSc.
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.
prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.
doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
Mgr. Peter Dajko, MBA
Ing. Karel Drbal, Ph.D.
Ing. Miloš Filip
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
Ing. Radomír Pukl, CSc.
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Pavel Sokol
Ing. Pavel Těhník
doc. Ing. Karel Tuza, CSc.
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Stálí čestní členové

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D.
prof. Ing. Vincent Kvočák, Ph.D.
prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.
prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc.
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Ing. Oldřich Šašinka, MBA

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=sasinka.o

PracovištěZaměstnanecké oddělení
Zařazenítech.-hosp. pracov.
Funkcečlen
 
KancelářA207 (Veveří 95)
Tel. VUT541147103
Tel. jiný+420603467374
Fax
E-mailsasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Osobní číslo VUT1883
Úřední hod.
Home Page

 • Malé kolegium děkana - tajemník fakulty (tajemník fakulty)
 • Rada pro informační systém - člen
 • Komise BOZP - člen
 • Ekonomická komise - člen
 • Marketingová komise - člen
 • Personální komise - člen
 • Stavební komise - člen
 • Komise pro modernizaci a nákup investic - člen
 • Zaměstnanecké oddělení - člen
 • Kolegium děkana - člen (tajemník fakulty)
 • Průmyslová rada - interní členové - tajemník fakulty (tajemník Fakulty stavební VUT v Brně)

pro funkční období od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2016

 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 4. Ing. Zbyněk Auer - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 5. Eliška Jarmerová - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 6. Bc. Jiří Müller - zástupce Studentské komory Akademického senátu