English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

| Zveřejněno: 01.09.2017  | Přijímání přihlášek: 01.09.2017-15.12.2017  | Termín talentových zk.:   05.02.2018-09.02.2018
| Zveřejněno: 01.09.2017  | Přijímání přihlášek: 01.09.2017-15.12.2017  | Náhradní termín tal. zk.: 15.02.2018

Náhradní termín talentových zkoušek se bude konat ve čtvrtek 15.02.2018. Uchazeči, kteří se omluvili z řádného termínu zkoušek, se dostaví tento den v 08.30 hod. do auly FAST VUT (Veveří 95, budova A, 2NP), kde proběhne prezence (08.30-08.40) a poučení uchazečů (08.40-08.55). Vypracovávání zadání: 09.00-12.30 hod.


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ, STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
 

| Zveřejněno: 15.11.2017  | Přijímání přihlášek: 01.12.2017-31.03.2018  | Termín přijímacích zk.: 04.06.2018-08.06.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Geodézie a kartografie (GK) a Stavební inženýrství (SI) s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce, a Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019. Náležitosti, týkající se přijímacího řízení, specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odeslat fakultě do uvedeného data (viz směrnice pro přijímací řízení, odst. 3.4). Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě!