English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2017-2018

Všechna kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů již proběhla. Přijatým uchazečům blahopřejeme.

Informace k zápisu ke studiu dne 22. 09. 2017
Uchazeči, kteří složí státní maturitu do 20. 09. 2017 a zároveň do 22. 09. 2017 obdrží maturitní vysvědčení, a kteří splnili podmínku pro přijetí bez přijímací zkoušky nebo úspěšně vykonali přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu do akademického roku 2017–2018, mohou se zapsat k řádnému studiu ještě dne 22. 09. 2017. Tito uchazeči se dostaví v 09.30 hod do auly Fakulty stavební (FAST VUT, Veveří 95, budova A, 1NP) kde proběhne povinné školení BOZP a poté v 10.00 hod. vlastní zápis. Na zápis se vezměte s sebou průkaz totožnosti, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pero a papír na poznámky.


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

| Zveřejněno: 01.09.2017  | Přijímání přihlášek: 01.09.2017-15.12.2017  | Termín talentových zk.: 05.02.2018-09.02.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Architektura pozemních staveb (APS) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019. Náležitosti, týkající se přijímacího řízení, specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání (do uvedeného data) vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odevzdat až u talentové zkoušky. Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě! Podrobnosti - viz Směrnice pro přijímací řízení.