English
Kurz CŽV: 08.03.2018 - Školení operativního managementu
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá dne 8. března 2018 kurz CŽV "Školení operativního managementu". Jde o kurz, který je zaměřen na práva a povinnosti při práci stavbyvedoucího. Bližší informace o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. V případě zájmu kontaktujte Ing. B. Kovářovou, Ph.D.: konvarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 16.2.2018
 
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 3. 3. AŽ 14. 4. 2018 (6 BLOKŮ), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 14.2.2018
 
Letní škola v Lotyšsku
Riga Technical University pořádá letní školu na téma "Sustainable Construction - from Traditions to Innovations" v době od 19. do 30. 8. 2018.
Přihlášky je možné podávat do 18. 5. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.2.2018
 
Kurz CŽV: 09.03.2018 - Systém managementu kvality
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá dne 9.března 2018 kurz CŽV "SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY PODLE ČSN EN ISO 9001:2016". Jde o kurz podle nového vydání normy z roku 2016. Bližší informace o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. V případě zájmu kontaktujte Ing. B. Kovářovou, Ph.D.: konvarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.2.2018
 
Přednáška optimalizace dopravních tras
V rámci své cesty bude mít Assoc. prof. Uroš Klanšek, Ph.D. z University of Maribor (Slovinsko) svou přednášku na téma "Optimální plánování dopravních tras v managementu staveb" v pondělí 12.2.2018, učebna C339, 12:00 - 13:40 hod.
Na přednášku bude navazovat Workshop, který proběhne ve středu 14.2.2018, PC učebna E624, 10:00 - 11:40 hod.
Přednáška proběhne v angličtině.
Jste srdečně zváni!

Další informace: Ing. Venkrbec (ÚTST) -
venkrbec.v@fce.vutbr.cz
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.2.2018
 
Letní škola v Dánsku
Partnerská univerzita VIA University College nabízí 2 - 3 týdenní kurzy v Letní škole v období července a srpna 2018. Poplatky za letní školu se různí, u partnerských univerzit je studentům nabízena sleva. Uzávěrka přihlášek je 1. 5. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.2.2018
 
Studijní stipendium GFPS - Německo
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Stipendium ve výši 600,-- EUR měsíčně je určeno pro zimní semestr 2018/19. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. 2018. Více informací viz přiložený soubor.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 6.2.2018
 
Promoce absolventů v únoru 2018
Promoce absolventů v únoru 2018 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 1/2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 20.1.2018
 
Konference DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU
Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádá 21. ročník semináře Družicové metody v geodézii a katastru. Konference se koná ve čtvrtek 1.2.2018 v posluchárně D182.
URL: http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Zveřejněno dne 19.1.2018
 
Kurz CŽV - Vodojemy 19. 4. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy:
Vodojem jako objekt - Funkce a druhy vodojemů - Umístění vodojemů - Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny - Konstrukce a výstavba vodojemů - Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora -
Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Odželezování a odmanganování vody 5. 4. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody, obsahující:
Výskyt železa a manganu,
chemismus oxidačně-redukčních reakcí,
oxidační procesy a činidla,
stanovení dávek oxidačních činidel,
separační procesy při odželezování a odmanganování,
alternativní procesy.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Úprava vody 22. - 23. 3. 2018
Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/uprava-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Vodárenská čerpadla a čerpací stanice 12. 4. 2018
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Kurz je zaměřen jednak na teoretické poznatky ohledně čerpací techniky používané ve vodárenství a dále na výpočty prováděné při návrhu čerpacích stanic: Rozdělení čerpadel; Charakteristiky čerpadel dle velikosti specifických otáček; Přizpůsobení čerpadel na provozní podmínky – regulace (škrcení, bypas a FM); Provoz a návrh čerpadel – odbočka na výtlaku (dvě nádrže/vodojemy); Provoz a návrh čerpadel – paralelní provoz (zvýšení množství); Provoz a návrh čerpadel – sériový provoz (zvýšení dopravní výšky); Uvádění hydrodynamických čerpadel do provozu; Konstrukční řešení sacího a výtlačného řadu – armatury vč. doporučení; Ekonomika provozu hydrodynamických čerpadel.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodarenska-cerpadla-a-cerpaci-stanice-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Základní výpočty v dopravě vody 8. 3. 2018
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.
Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/zakladni-vypocty-v-doprave-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Vodovodní přípojky 1. 3. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodovodni-pripojky-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Letní škola - restaurování historické budovy - Rumunsko
Transylvanie Trust pořádá mezinárodní letní workshop restaurování historické budovy, konkrétně zámku Bánffy v Rumunsku, v době od 29. 7. do 11. 8. 2018. Registrační poplatek je 300,-- EUR. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2018.
Zájemci mohou na FAST požádat o příspěvek z RP. Informace u paní L. Zelinkové. Detailní informace o letní škole viz přiložený soubor.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 21.12.2017
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010